EOK9S8X0 Dampfbackofen

EOK9S8X0

DA

Dampovn

EN

Dampfofen

FI

Höyryuuni

IS

Gufusjóðandi ofn

NEIN

Dampovn

SV

Angugn

Gebrauchsanweisung

2

Benutzerhandbuch

54

Handbuch

106

Notendaleiðbeiningar

159

Gebrauchsanweisung

211

Gebrauchsanweisung

262

VI TÆNKER PÅ DIG
Tak fordi du købte et Electrolux-apparat. Du har valgt et produkt, som giver dig årtiers professional erfaring og innovation. Genial und elegant. Det er designet med dig i tankerne. Så uanset hvornår du bruger den, kan du være sikker på, at du får fantastiske resultater hver gang. Willkommen bei Electrolux. Besøg vores hjemmeside für bei:
Få rådgivning, brochurer, fejlfinding, service- og repairsinformation: www.electrolux.com/support
Registrieren Sie dieses Produkt für einen besseren Service: www.registerelectrolux.com
Kaufen Sie Informationen, kaufen Sie sie und reservieren Sie sie ursprünglich für dieses Gerät: www.electrolux.com/shop
Hent My Electrolux Kitchen-App für Informationen, Tipps und Entdeckungen.

KUNDEPLEJE OG-DIENST
Brug altid originale reservierte. Suche nach at have følgende data klar, når du kontakter vores authoriserede servicecenter: Model, PNC, seriennummer. Oplysningerne findet på typeskiltet.
Advarsel/forsigtig-sikkerhedsanvisninger Generale oplysninger og råd Miljøoplysninger
Ret til ændringer uden varsel entzieht sich.

INHALTSFORTEGNELSE

1. OM SIKKERHED……………………………………4 3. PRODUKTBESCHREIBUNGEN…………………… 10

1.1 Sikkerhed für børn og sårbare

3.1 Allgemeiner Überblick……………………….10

Person………………………………………….4

3.2 Tilbehør……………………………………10

1.2 Generel sikkerhed……………………….5 4. SÅDAN TÆNDER OG SLUKKER DU FOR

2. SIKKERHEDSANVISNINGER………………… 6 APPARAT…………………………………………..11

2.1 Installation…………………………………….6

4.1 Betjeningspanel……………………….. 11

2.2 El-forbindelse……………………………..7

4.2 Skærm……………………………………. 12

2.3 Brügge…………………………………………. 8 2.4 Vedligeholdelse og rengøring………. 8

5. FÜR BRUG FØRSTE GANG………………… 13

2.5 Tilberedning med kombidamp……… 9

5.1 Indledede rengøring ………………..13

2.6 Indvendig belysning……………………. 9

5.2 Erste Schritte………………………. 14

2.7 Service…………………………………………9

5.3 Trådløs forbindelse ……………….14

2.8 Bortskaffelse……………………………… 9

5.4 Softwarelizenzgeber………………………. 15

5.5 Indledede forwarmning…………….. 15

2 / 316

INHALTSFORTEGNELSE

5.6 Einfügen: Vandets hårdhed………. 15

11.2 Fjernelse: Ovnribber ………………. 36

6. DAGLIG BRUG …………………………………… 16

11.3 Anvendelse: Rengøring med damp………………………………………..37

6.1 Sådan indstilles: Ovnfunktioner….. 16 6.2 Vandbeholder………………………….. 17 6.3 Anvendelse: Vandbeholder…………17 6.4 Indstilling: Steamify – Dampovnfunktioner………………………………… 18
6.5 Indstil: SousVide-Beleuchtung…….. 20

11.4 Schalenrengøring………………………. 37 11.5 Rengøring: Vandbeholder…………38 11.6 Anvendelse: Afkalkning…………… 38 11.7 Påmindelse om afkalkning………..39 11.8 Anvendelse: Rensning af dampGenerator ……………………………… 40

6.6 Indstil: Hjælp tilberedning………..20 6.7 Ovnfunktioner………………………….. 21 6.8 Bemærkninger til: Fugtig varmluft..24

11.9 Husk tørring…………………………… 40 11.10 Anvendelse: Tørring……………… 40 11.11

7. URFUNKTIONER……………………………………24

Sådan fjerner og installerer du: Låge…40

7.1 Beschreibung der Funktion………… 24

11.12 Udskiftning: Lampe……………….. 41

7.2 Sådan indstilles: Urfunktioner…….. 25 12. FEJLFINDING…………………………………… 42

8. ANVENDELSE: TILBEHÖR…………………. 26

12.1 Hvad gør du, hvis ……………………43

8.1 Installation des Geräts…………………… 26 8.2 Thermometer…………………………….. 27

12.2 Håndtering: Fejlkoder……………… 45 12.3 Servicedaten…………………………….46

9. EKSTRAFUNKTIONER……………………….. 29 13. ENERGIEFFEKTIV……………………………. 46

9.1 Sådan gemmer du: Favoritter…….. 29

13.1 Produktoplysninger og produktoplysningsark………………………46

9.2 Panel lås…………………………………. 29 9.3 Automatisches Schleichen…………………..30

13.2 Energieeinsparung…………………….47

9.4 Køleblæser……………………………… 30 14. MENÜSTRUKTUR…………………………….. 48

9.5 Mekanisk lågelås……………………… 30 9.6 Anvendelse: Mekanisk lågelås…… 31

14.1 Menü……………………………………..48 14.2 Untermenü für: Rengøring………. 48

10. RÅD OG TIPPS…………………………………… 32

14.3 Untermenü für: Tilvalg……………. 49

10.1 Anbefalinger tilberedning……… 32 10.2 Fugtig varmluft……………………….. 32 10.3 Fugtig varmluft –

14.4 Untermenü für: Forbindelser…….49 14.5 Untermenü für: Opsætning……… 50 14.6 Untermenü für: Service……………50

anbefalet tilbehør…………………………… 33 15. DET ER NEMT!…………………………………. 50

10.4 Madlavningstabeller für

16 TAG DE GENVEJ!…………………………….. 52

Prüfinstitut…………………………………. 33 17. MILJØHENSYN………………………………….53

11. VEDLIGEHOLDELSE OG

RENGÖRING…………………………………………. 35

11.1 Hinweise zur Reparatur…….36

3 / 316

OM SIKKERHED
Meine Electrolux Kitchen-App
1. OM SIKKERHED Læs brugsanvisningen grundigt, for apparatet installeres og tages ich brug. Producenten påtager sig intet ansvar for eventuelle skader, der er resultatet af forkert installation eller brug. Opbevar altid brugsanvisningen på et sikkert og tilgængeligt sted til senere opslag. 1.1 Sikkerhed for børn og sårbare personer · Apparatet må kun bruge af børn fra 8 år og opefter samt af
personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker måde samt forstår de farer, det indebærer. Børn under 8 år og personer med omfattende og komplekst handicap skal holds på afstand af apparatet, medmindre de overvåges konstant. · Børn skal hält unter opsyn für at sikre, at de ikke leger med apparatet og mobile enheder med My Electrolux Kitchen .
4 / 316

OM SIKKERHED
· Stellen Sie sicher, dass die Verpackung für das Kind korrekt ist und korrekt ist.
· ADVARSEL: Öfen und die Möglichkeit, den Bliver zu löschen, werden unter Druck gesetzt. Als Kind noch nicht mit dem Gerät vertraut, ist es nicht einfach, es zu benutzen, oder es in die Nähe des Geräts zu bringen.
· Hvis apparatet har en børnesikring, skal den activeres. · Børn må ikke udføre rengøring og vedligeholdelse på
Produkte ohne opsyn.
1.2 Generel sikkerhed · Dette apparat må kun anvendes tilberedning af fødevarer. · Dette apparat er beregnet til indendørs husholdningsbrug. · Dette apparat kan bruge på kontorer, hotelværelser, bed &
breakfast-værelser, stue- og gæstehuse og anden lignende indkvartering, hvor en sådan brug ikke overstiger (gennemsnitlig) brugsniveauer i hjemmet. · Kun en faguddannet installatør må installere apparatet og udskifte kablet. · Brug ikke apparatet, inden det monteres i den indbyggede struktur. · Für enhver vedligeholdelse skal apparatet kobles fra elnettet. · Hvis strømledningen er beskadiget, skal den af ​​sikkerhedsgrunde udskiftes af producernten, det autoriserede servicecenter eller en tekniker med tilsvarende kvalifikationer. · ADVARSEL: Sørg for, at der er slukket for apparatet, inden pæren skiftes for at undgå elektrisk stød. · ADVARSEL: Ovnen og de tilgængelige dele bliver meget varme under brug. Vær omhyggelig med at undgå at røre ved varmeelementer eller ovnrummets overflade. · Brug altid ovnhandsker til at fjerne eller isætte tilbehør eller ovnartikler.
5 / 316

SIKKERHEDSANVISNINGER

· Verwenden Sie den angeschlossenen Temperaturmesser (Termometer) für dieses Gerät.
· Træk først ovnribberne und anschließend den Bageste ende væk fra sidevæggene for at fjerne ovnribberne. Montér ovnribberne i modsat rækkefølge.
· Brügge ikke dampRenser til at rengøre apparatet. · Brug kke skrappe slibende rengøringsmidler eller skarpe
metalskrabere til at rengøre glasset i kogesektionens hængslede låg. De kan ridse overfladen, med det resultat, at glasset knuses.
2. SIKKERHEDSANVISNINGER
2.1-Installation
ADVARSEL! Das Gerät muss in einem sicheren Zustand installiert werden.
· Fjern al emballagen. · Undlad at installere eller bruge et beskadiget apparat. · Følg installationenvejledningen, der følger med apparatet. · Vær altid forsigtig, når du flytter apparatet, da det er tungt. Brug altid sikkerhedshandsker og
lukket fodtoj. · Træk aldrig i apparatet i håndtaget. · Installer apparatet et sikkert og velegnet sted, der opfylder installationkrav. · Mindsteafstanden til andre apparater og enheder skal overholds. · Før du monterer ovnen, skal du kontrollere, om ovnlågen åbner uden modstand. · Apparatet er udstyret med et elektrisk afkølingssystem. Det skal betjenes med den elektriske
Stromforsyning. · Indbygningsskabets stabilitet skal opfylde kravene i DIN 68930.

Kabinettets Minimumshøjde (Kabinette Minimums- højde under bordpladen) Kabinett, bredde Kabinett, dybde Højde foran på apparatet Højde bagest på apparatet Bredde foran på apparatet

578 (600) Millimeter
560 mm 550 (550) mm
594 mm 576 mm 595 mm

6 / 316

SIKKERHEDSANVISNINGER

Bitte beachten Sie, dass das Gerät nicht geeignet ist

559 mm

Geräte dybde Geräte indbygningsdybde

567 mm 546 mm

Dybde mit åben dør
Mindestlüftung erforderlich. Stellen Sie sicher, dass Sie auf der nächstgelegenen Seite des Bundes untergebracht sind

1027mm 560×20mm

Länger bis zur Stromforsyning. Ledning placeret i højre hjørne af bagside

1500 mm

Monteringskruer

4 × 25 mm

2.2 El-forbindelse
ADVARSEL! Risiko für Marke og Elektrisk Stød.
· Alle elektrischen Geräte müssen von einem elektrischen Gerät bewertet werden. · Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord, jvf. Stærkstrømsreglementet. · Sorgen Sie dafür, dass die Parameter des Gerätetyps mit elektrischen Geräten kompatibel sind
mærkeværdier. · Brug altid en correct monteret lovlig stikkontakt. · Brug ikke multistikadaptere og forlængerledninger. · Pas på, du ikke beskadiger netstikket og netledningen. Hvis der bliver behov für at udskifte
Netledningen, skal det udføres for vores autorisiertes servicecenter. · Wenn Sie nicht mit der Nähe von Geräten in Kontakt kommen, ist dies nicht der Fall
tændt, eller lågen er varm. · Beskyttelsen mod elektrisk stød fra strømførende und isolerede de the skal fastgøres, så the
Ich kann Ihnen nichts Gutes tun. · Das erste Mal, dass das Netzwerk und die Kontakte mit der Installation verbunden sind. Sørg for, at the er adgang
Bis zur Installation nach der Installation. · Wenn Kontakte vorhanden sind, müssen Sie keine Kontakte mehr herstellen. · Undgå at slukke for apparatet ved at trække i netledningen. Tag altid selbst netstikket ud af
kontaktieren. · Brug kun korrekt isoleringsenheder: Gruppeafbrydere, sikringer (sikringer med skruegevind
Haut tages ud af fatningen), fejlstrømsrelæer og kontaktorer. · Apparateinstallation skal udføres med et isolationsudstyr, så forbindelsen til lysnettet kan
afbrydes på alle poler. Isolationssudstyret skal have en brydeafstand på mindst 3 mm. · Dette apparat er forsynet med et stik og en strømledning.

7 / 316

SIKKERHEDSANVISNINGER
2.3 Brücke
ADVARSEL! Risiko for personskade, forbræninger og elektrisk stød eller eksplosion.
· Apparatets specifikationer må ikke ændres. · Sørg for, at Ventilationssåbningerne ikke er blokerede. · Lad ikke apparatet være uden opsyn under drift. · Sluk für Geräte nach hver brug. · Vær forsigtig, når du åbner apparatets låge, hvis apparatet er i brug. Der kan slip varm luft
ud. · Benutzen Sie keine Geräte mehr, oder nehmen Sie Kontakt mit ihnen auf. · Versuchen Sie nicht, die gewünschte Länge zu erreichen. · Verwenden Sie kein Gerät, das als Arbeitsgerät oder Arbeitsgerät dient. · Åbn apparatets låge forsigtigt. Wenn Sie Zutaten mit Alkohol entfernen, kann dies zu Verfälschungen führen
von Alkohol und Luft. · Sie müssen nicht mit dem Gerät in Kontakt treten, bevor Sie es erreichen. · Es gibt keine Markenprodukte oder Standplätze, die mit Markenprodukten verbunden sind
nærheden af ​​eller på apparatet. · Del ikke din Wi-Fi-adgangskode.
ADVARSEL! Risiko für beskadigelse af apparatet.
· Sådan undgås skader eller misfarvning af emaljen: Stil ikke ovnfaste fade eller andre genstande direkt i apparatet. Læg ikke aluminiumsfolie direkt på bunden af ​​ovnrummet. Hæld ikke vand direkt ind i det varme apparat. Halten Sie ikke fugtige fade og madvarer i apparatet, når du har afsluttet tilberedningen. Vær forsigtig, når du fjerner eller monterer tilbehøret.
· Farveændring af emaljen eller rustfrit stål forringer ikke apparatsets ydeevne. · Brug en bradepande til fugtige kager. Frugtsaft forårsager pletter, der kan være permanente. · Tilbered altid mad med lågen lukket. · Hvis apparatet installeres bag et møbelpanel (f.eks. en dør), skal du sørge for, at døren
aldrig lukkes, mens apparatet is tændt. Sie können eine große Tasche und ein geschlossenes Möbelpaneel verwenden, da das Gerät, das Gehäuse oder die Abdeckung nach der Reinigung beschädigt werden kann. Es ist kein Möbelpaneel vorhanden, das Gerät wird nach dem Gebrauch zusammengebaut.
2.4 Vedligeholdelse og rengøring
ADVARSEL! Risiko für Personen, Marken oder Geräte.
· Sluk für Apparate, og tag stikket ud af kontakten inden vedligeholdelse. · Kontrollér, bei apparatet er kølet af. Der er risiko for, at ovnglasset går i stykker. · Udskift øjeblikkeligt ovnglasssets paneler, hvis de er beskadigede. Kontakt det autoriserede
Servicecenter. · Vær forsigtig, når du tager lågen af ​​apparatet. Døren er tung! · Rengør jævnligt apparatet for at forhindre forringelse af overfladematerialet. · Rengør apparatet med en fugtig, blød klud. Brug kun neutrale rengøringsmidler. Brügge ikke
slibende midler, skuresvampe, opløsningsmidler oder metalgenstande.
8 / 316

SIKKERHEDSANVISNINGER
· Wenn Sie ein Ofenspray verwenden, beachten Sie bitte die folgenden Anweisungen zur Verpackung.
2.5 Tilberedning med kombidamp
ADVARSEL! Risiko forbræninger og beskadigelse af apparatet. · Frigivet damp kan forårsage forbrændinger: Vær forsigtig, når du åbner apparatets låge, når funktionen er tændt. Der kan slip damp ud. Åbn apparatets låge forsigtigt efter tilberedning med damp.
2.6 Indvendig belysning
ADVARSEL! Risiko für elektrisk stød. · Vedrørende lampe(rne) ist dieses Produkt und reserviertampäh, der sælges separat: Disse lamper ist beregnet, bis bei Modstå ekstreme fysiske forhold i husholdningsapparater, såsom temperatur, vibration, fugt, eller er beregnet bis bei signalere information om apparatets driftsstatus. De er ikke beregnet til at blive brugt i andre apparater, og de er ikke velegnede til belysning af rum. · Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse G. · Brug kun lampEs handelt sich um die gleichen Spezifikationen.
2.7-Service
· Kontakt det autoriserede servicecenter for at få repareret apparatet. · Brug kun originale reservierte.
2.8 Entsorgung
ADVARSEL! Risiko für Personenschäden oder Verluste. · Kontaktieren Sie Ihren Genbrugsplads. Bitte beachten Sie, dass die Produkte korrekt sind. · Tag stikket ud af kontakten. · Klip netledningen af ​​tæt ved apparatet og bortskaf den. · Fjern lågelåsen für at forhindre, at børn eller kæledyr bliver fanget i apparatet.
9 / 316

PRODUKTBESCHREIBUNG

3. PRODUKTBESCHREIBUNG

3.1 Allgemeines überblik

1
5 4
10 3
2 1

2

3

Betjeningspanel

Bildschirm

Vanbeholder

4

5

Stik bis Termometer

Varmelegeme 6

7

Ovnpære

8

Blæser

Afkalkning afløbsrøret

Ovnribbe, udtagElig

9

Ovenriller

3.2 Tilbehor

Grillrist Til kogegrej, kageforme, stege.

Bageplade Bis kager und småkager.

Grill-/Bradepande Bis zum Baguieren und Steigen oder etwas Pande bis zum Einlegen nach dem Füttern.

10 / 316

SÅDAN TÆNDER OG SLUKKER DU FÜR APPARAT

Professioneller Spieler Til boller, kringler og småkager. Velegnet bis dampfunktioniert. Misfarvning af overfladen har ingen indvirkning på funktionerne.

5 kg

Termometer Zur Messung der Temperatur im Gerät.

Teleskoplader ist in der Lage, Informationen zu sammeln und Briefe zu schreiben.

Indstillieren af ​​damp Én ikke-perforeret og én perforeret fødevarebeholder. Dampsættet dræner kondensvandet væk fra fødevaren unter damptilberedningen. Brug det til at tilberede grønt, fisk, kyllingebryst. Sættet egner sig ikke til mad, som skal tilberedes med vand, f.eks. Ris, Polenta, Nudeln.
4. SÅDAN TÆNDER OG SLUKKER DU FOR APPARATET
4.1 Betjeningspanel

11 / 316

SÅDAN TÆNDER OG SLUKKER DU FÜR APPARAT

123

4

56

1 BIS / FRA

Halten Sie das Gerät gedrückt und halten Sie es gedrückt.

2 Menü

Angiver Apparate funktionieren.

3 Favoriten

Angiver favoritindstillingerne.

4 Skærm

Viser apparatsets aktuelle indstillinger.

5 LampEafbryder

Bis zum Schluss und Schluckenampein.

6 Schnelle Bedienung Bis zum Ende und zur nächsten Funktion: Schnelle Bedienung.

3s

Drücken
Rør overfladen med en finger-spids.

Flyt
Junge Fingerspinnen gleiten überfüllt.

Versuchen Sie, das Wasser drei Sekunden lang überladen zu lassen.

4.2 Skærm

A

B

12 min.
85 ° C 150 ° C.

15min
GF ED

HOME
C

Anzeige mit aktivierter Funktion. A. Wi-Fi B. Aktuelle Zeit C. START/STOP D. Temperatur E. Betriebsfunktionen F. Timer G. Thermometer (aktuelle Zeitmessung)

12 / 316

FØR BRUG FØRSTE GANG

Anzeigelamper Grundlæggende lampäh – bis die Navigation angezeigt wird.

Für at bekræfte valget/indstillingen.

Für auf gå ét niveau tilbage
Ich menüe.

Für ein fortryde den sidste Handling.

Für at slå tilvalgene til og fra.

Akustische Alarmfunktionslampähm – bis die instillierte Zeit eine Schlampe ist, høres signalet.

Funktionen sind bekannt. Timerlamper

Funktionen er tændt. Tilberedningen Stopper automa-
tisk.

Den akustiske alarm slukkes.

Für at indstille funktionen: Udskudt start. Wi-Fi Indikator – ovnen kan tilsluttes wi-fi.

Für annullere indstillingen.

Wi-Fi Forbindelsen ist koblet til. Betriebsanzeige – Ofen kann eingeschaltet sein.

Fjernbetjent tilstand er tændt.
5. FØR BRUG FØRSTE GANG
ADVARSEL! Sie müssen auf Nummer sicher gehen.
5.1 Indledeende rengøring

Schritt 1

Schritt 2

Trin 3 13/316

FØR BRUG FØRSTE GANG

Fjern al tilbehøret fra ovnen og tag de udtagelige ovnribber
ud af ofovnen.

Sie benötigen eine mikrofaserverstärkte, warme und milde Reinigungslösung, um das Gerät zu reinigen.
paratet und tilbehøret, .

Platzieren Sie das Gerät und den Inhalttage-lige ribber i apparatet.

5.2 Erste Schritte
Displayet viser velkomstmeddelelsen efter den første forbindelse. Du skal indstille: Sprog, Lysstyrke display, Panelsignal, Signal volume, Vandets hårdhed, Actuel tid.
5.3 Trådløs forbindelse
Für at tilslutte apparatet skal du bruge: · Et trådløst netværk med internetforbindelsen. · En mobilehed, der er forbundet til det samme trådløse netværk.

Schritt 1
Trin 2 Trin 3 Trin 4 Trin 5 Trin 6

Laden Sie die My Electrolux Kitchen-App herunter: Scannen Sie den QR-Koden auf dem Typenschild mit der Kamera auf Ihrem Mobilgerät, um es bis zur Electrolux-Hjemmeside zu bringen. Type-skiltet sidder på ovnens frontramme. Sie können Apps direkt aus dem App Store herunterladen.
Følg instruktionerne i introductions til appen.
Tænd für Apparat.
Versuchen Sie es mit: . Vælg: Indstillinger / Forbindelser.
– skub eller tryk für at tænde: Wi-Fi.
Apparatets trådløse modul starter inden für 90 sek.

Tag en genvej!

Frequenz
Protokoll Maks. Effekt 14/316

2,4 Ghz WLAN 2400 – 2483,5 Mhz IEEE 802.11b DSSS/802.11g/n OFDM EIRP < 20 dBm (100 mW)

FØR BRUG FØRSTE GANG

Wi-Fi-Modul

NIUS-50

5.4 Softwarelizenzgeber
Softwaren in diesem Produkt unabhängiger Komponenten, andere basieren auf Open-Source-Software. Electrolux anerkender bidragene fra de åbne software- og robotgrupper til udviklingsprojektet. For at få adgang til kildekoden for disse gratis og åbne Kildesoftwarekomponenter, hvis licensbetingelser kræver offentliggørelse, og for at se deres fulde oplysninger om copyright og gældende licensbetingelser, bedes du gå ind på: http://electrolux.opensoftwarerepository.com (map NIUS) .
5.5 Unvollständige Warnungen

Forvarm den tomme ovn, inden du tagäh den i brug.

Schritt 1

Fjern al tilbehøret og de udtagelige ovnribber fra ofen.

Schritt 2

Stellen Sie die maximale Temperatur für folgende Funktionen ein: . Lad ovnen være tændt i 1 time.

Schritt 3

Stellen Sie die maximale Temperatur für folgende Funktionen ein: . Der Ofen dauert 15 Minuten.

Der Ofen kann während der Zubereitung beschädigt und beschädigt werden. Kontrollieren Sie, bei rummet er udluftet.
5.6 Einfügen: Vandets hårdhed
Når du slutter ovnen til nettet for første gang, skal du indstille vandets hårdhedsgrad. Brug testpapiret, der fulgte med dampsättet.

Schritt 1

Schritt 2

Schritt 3

Schritt 4

Læg testpapiret i vand i ca. 1 Sek. An- bring ikke testpapiret unter rindende
van.

Ryst Testpapier für overskydende vand.

Siehe nach 1 min. vand- ets hårdhed på ne-denstående tabel.

Indstil vandets hård- hedsgrad: Menu / Ind- stillinger / Opsætning /
Vandets hart.

Testpapirets farver fortsætter med at ændre sig. Kontrollér vandets hårdhed senere end 1 min. nach testen.

15 / 316

DAGLIG BRÜG

Sie können den Härtegrad der Vandets im Menü ändern: Indstillinger / Opsætning / Vandets hårdhed.
Tabellen viser vandets hårdhedsgrad (Dh) med det tilsvarende niveau af kalkaflejring og vandklassificering. Juster vandets hårddhedsgrad ifølge tabellen.

Vandets hart

Niveau

dH

1

0 – 7

Testpapier

Kalkaflejring (mmol/l)

Kalkaflejring Vandklassifi-

(mg/l)

Cering

0 – 1,3

0 – 50

Blødt

2

8 – 14

1,4 – 2,5

51 – 100

moderat hårdt

3

15 – 21

2,6 – 3,8

101 – 150

hartt

4

22

3,9

151

Megat hart

Når vandets hårdhedsgrad er 4, skal du fylde vandbeholderen med Flaskevand.
6. DAGLIG BRÜCKE

ADVARSEL! Sie müssen auf Nummer sicher gehen.
6.1 Sådan indstilles: Ovnfunktionen

Trin 1 Trin 2 Trin 3 Trin 4 Trin 5

Tænd für Ofen. Viser standardovnfunktionen anzeigen. Tryk på symbolet for ovnfunktionen for at gå ind i undermenuen.

Vælg varmefunktionen og tryk på: . Displayanzeige: temperatur.

Indstil: temperatur. Versuch: .

Versuchen Sie es mit:

.

Termometer – Sie können uns helfen, ein Termometer für andere Zwecke zu verwenden.

Gen.

– tryk für at slukke für ovnfunktionen.

16 / 316

Schritt 6

Sluk für Ofen.

Tag en genvej!

DAGLIG BRÜG

6.2 Vanbeholder
AF
B

A. Låg B. Bølgebryder C. Betrachter D. Vandopfyldningsåbning E. Måleskala F. Frontdæksel

C ED

6.3 Anvendelse: Vandbeholder

Schritt 1

Tryk på vandbeholderens forreste dæk-sel.

MAX XAM

Schritt 2

Fyld vandbeholderen op til maksimalt niveau. Du kannst gøre det på to måder:

A: Lad vandbeholderen være inde i ovnen, og hæld vand fra en beholder.

B: Fjern vandbeholderen fra ovnen, og fyld den fra en vandhane.

17 / 316

DAGLIG BRÜG

Schritt 3

Bær vandbeholderen i vandret stilling,

så du ikke spilder vand.

MAX

Schritt 4

Når du fylder vandbeholderen, skal du

indsætte den i samme position. Skub

frontdækslet, indtil vandbeholderen er

inde i ovnen.

MAX

Schritt 5

Tøm vandbeholderen, hver gang du har brugt den.

FORSIGTIG! Halten Sie vandbeholderen væk fra varme overflader.

6.4 Indstillieren: Steamify – Damp-ovnfunktioner

Schritt 1

Tænd für Ofen. Vælg symbolet für ovnfunktionen, og tryk på det für at gå ind i undermenuen.

Schritt 2

Versuchen Sie es. Indstil dampovnfunktionen.

Schritt 3

Versuchen Sie es mit: . Zeigt die Temperatur an.

Schritt 4

Indstiltemperaturn. Geben Sie af d einampovnfunktion afhænger af den indstillede temperature.

Fuld damp 50 - 100 ° C

Bis dampning af grøntsager, korn, bælgfrugter, skaldyr, terrine og desserter, der spises med ske.

Høj damp bis Stuvning 105 – 130 °C

Tilberedning af småkogt og braiseret kød eller fisk, brød og fjerkræ såvel som cheesecake og sammenkogte retter.

Mittel damp bis Sprød Skorpe 135 – 150 °C

Til kød, sammenkogte retter, fyldte grøntsager, fisk og gratin. På grund af kombinationen af ​​damp og varme får kødet en saftig og mør konsistens og en sprød skorpe. Hvis du indstiller timeren, tændes grillfunktionen automatisk i de sidste minutter af tilberedningsprocessen for at give save en let gratin.

18 / 316

DAGLIG BRÜG

Law damp bis Absacken und Abkühlen 155 – 230 °C

Til stegte og bagte retter, kød, fisk, fjerkræ, fyldt butterdej, tærter, muffins, gratin, grøntsager og bagte varer. Hvis du indstiller timeren og stiller maden på den første rille, tændes der automatisk for undervarme i de sidste minutter af tilberedningsprocessen for at give save en sprød bund.

Schritt 5

Versuchen Sie es mit: .

Trin 6 Trin 7

Tryk på låget på vandbeholderen for at åbne og fjerne det.
Fyld koldt vand i vandbeholderen til det maksimale niveau (ca. 950 ml vand). Vandfor- syningen er tilstrækkelig til ca. 50 Minuten.
ADVARSEL! Brug kun koldt postevand. Brug ikke filtreret (demineraliseret) eller desstilleret vand. Brug ikke andre væsker. Hæld ikke brændbare eller alkoholiske væsker i vandbeholderen.
Brug måleskalaen på vandbeholderen.

Schritt 8

Tør om nødvendigt ydersiden af ​​vandbeholderen med en blød klud. Skub vandbeholderen til dens oprindelige position.

Schritt 9

Versuchen Sie es mit:

.

Der kommer damp nach ca. 2 Minuten. Når ovnen når den indstillede temperatur, udsen-

des et-Signals.

Schritt 10

Når vandbeholderen løber tør für vand, udsendes signalet. Fyld vandbeholderen igen. Ved slutningen af ​​tilberedningen kører køleblæserne hurtigere for at fjerne dampein.

Trin 11 Trin 12 Trin 13

Sluk für Ofen.
Tøm vandbeholderen, når tilberedningen med damp Ende.
Reste können im Gerät kondensieren. Åbn ovnlågen forsigtigt after tilberedning. Wenn der Ofen kalt ist, skalieren Sie den Turm mit einem blöden Kluden.

Tag en genvej!

19 / 316

DAGLIG BRÜG

6.5 Indstil: SousVide-Beleuchtung

Schritt 1

Tænd für Ofen. Vælg symbolet für ovnfunktionen, og tryk på det für at gå ind i undermenuen.

Trin 2 Trin 3

Tryk på: . Tryk på: . Displayet viser temperaturindstillingerne.

Schritt 4

Indstil temperaturen og tryk på: .

Trin 5 Trin 6

Tryk på . Displayet viser timerindstillinger. Indstil timeren og tryk på: .

Trin 7 Trin 8

Versuchen Sie es mit:

.

Vandrester kan ophobe sig på vakuumposerne og i ovnrummet. Åbn ovnlågen forsig- tigt efter tilberedning. Brug en tallerken og et håndklæde, når vakuumposerne tages ud. Når ovnen er kold, skal du fjerne vandet fra bunden af ​​ovnrummet med en svamp. Tør ovnrummet med en blød klud.

Tag en genvej!

6.6 Indstil: Hjælp tilberedning
Hver ret i denne undermenu har en anbefalet funktion og temperatur. Du kan justere tiden og temperaturen. Til nogle retter kan du også tilberede med: · Vægtautomatik
· Termometer
Den grad, en ret tilberedes ved: · Rød ellerMindre
· Mittel
· Gennemstegt ellerMere

Trin 1 Trin 2

Tænd für Ofen. Tryk på: .

20 / 316

Schritt 3

Tryk på: . Angiv: Hjælp tilberedning.

Trin 4 Trin 5

Vælg en ret eller en type af madvare.

Versuchen Sie es mit:

.

Tag en genvej!

DAGLIG BRÜG

6.7 Funktionsumfang STANDARD

Eigenfunktion

Anwendung: Grillen Sie Ihre Lieblingsprodukte und holen Sie sich das Brot.

Grillstegning Turbogrill Varmluft
Frosne madvarer

Til stegning af større stykker kød eller fjerkræ med ben på én hyldeposition. Für at lave gratiner og til at brune.
Nehmen Sie sich die Zeit, um drei Geräte gleichzeitig zu kaufen und zu kaufen. Bei einer Raumtemperatur von 20 – 40 °C waschen und bei Über-/Unterwärmung trocknen lassen.
Tilberedning af sprøde færdigretter (f.eks. pommes frites, kartoffelbåde eller forårsruller).
Bis zum Einsammeln und Wiederaufbauen nach einer Mahlzeit.

Over-/Undervarme Til bei Bage Pizza. Til at lave en kraftig bruning og en spröd bund.

Pizza

21 / 316

DAGLIG BRÜG

Eigenfunktion

Applikation Til bagning af kager med spröd bund og til henkogning.

Unterwelt

SPEZIALPROGRAMMIERER

Eigenfunktion

Applikation Til henkogning af grøntsager (f.eks. Pickles).

Henkognining

Til torring af skåret frugt, gröntsager og champIgnorierer.

Torring

Til at lave Joghurt. Lampen er slukket med denne funktion.

Joghurtfunktion

Bis zum Servieren warten.

Tallerkenvarmer Optøning Gratinierer

Ich möchte mich für verrückt entscheiden (größer und günstiger). Entscheiden Sie sich für eine Entscheidung, die Sie benötigen, um sich von der Kälte zu befreien.
Til retter som lasagne eller kartoffelgratin. Für at lave gratiner og til at brune.
Tilberedning af møre, saftige stege.

Langsames Kochen

Bis Holde Maden Varm.

Holde varm

22 / 316

DAGLIG BRÜG

Ovnfunktion Fugtig varmluft

Anwendung
Denne funktion er beregnet til at spare energy under madlavning. Når du bruger denne funktion, kan temperaturen i ovnrummet variere fra den ind-stillede temperatur. Restvarmen anvendes. Varmeeffekten kan blive redu- ceret. Få flere oplysninger i kapitlet „Daglig brug“, Bemærkninger til: Fugtig varmluft.

DAMP

Eigenfunktion

Anwendung

Dampfen

Brügge damp bis dampning, kogning, let skorpedannelse, bagning og steg-ning.

SousVide-Beleuchtung

Funktionsnavnet henviser til en tilberedningsmetode i vakuumforseglede poser ved lave temperaturer. Se afsnittet SousVide-tilberedning herunder samt kapitlet „Råd og tips“ med kogetablerne for yderligere oplysninger.

Opvarmning med. damp

Genopvarmning af mad med damp forhindrer udtørring af overfladen. Var- me fordeles på en mild og jævn måde, hvilket giver mulighed for at gen- danne madens smag og aroma, som da den blev tilberedt. Denne funktion kan bruges til genopvarmning af maden direkt på en tallerken. Du kan genopvarme flere tallerkener ad gangen ved at bruge flere ovnribber.

Brot

Brug dennne funktion to bage brød og småt gærbrød med en sprödhed, farve og glans, som var de bagt of en professional bager.

Hævning af dej

Denn bei mindske tiden für hævning af gærdej. Det forhindrer, at dejoverfla- den bliver tør og holder dejen elastisk.

Bis dampning af gröntsager, tilbehør eller fisk

Fuld damp Fugtiged høj

Funktionen sind z. B. tilberede lækre retter som creme, flan, terrine og fisk.

23 / 316

URFUNKTIONER

Eigenfunktion

Anwendung

Beschlagenes Medium

Funktionen er egnet til at tilberede kogt og braiseret kød såvel som brød og sød gærdej. Takket være kombinationen af ​​damp og varme får kød en mør og saftig konsistens, og bagværk af gærdej får en sprød og glansfuld skorpe.

Fugtiged lav

Funktionen sind egnet til kød, fjerkræ, ovnretter og sammenkogte retter. Takket være kombinationen af ​​damp Und die Ware wird in einem längeren, saftigen, konsistenten Zustand gehalten und in eine große Auswahl gebracht.

6.8 Hinweis: Fugtig varmluft
Denne funktion blev anvendt to at overholde kravene i energieffektivitets class og økodesign (i overenstemmelse med EU 65/2014 og EU 66/2014). Tests i overenstemmelse med: IEC/EN 60350-1 Ovnlågen skal være lukket under tilberedningen, så funktionen ikke afbrydes, og ovnen kører med den højeste energieffektivitet, der er mulig. Når du bruger dennne funktion, slukkes lampen automatisch nach 30 Sek. Se Kapitlet „Råd“ für at få oplysninger om tilberedning, Fugtig varmluft. Siehe Kapitel „Energieffektivitet“, Energibesparelse for generale anbefalinger til energibesparelse.
7. URFUNKTIONER
7.1 Beschreibung der Funktion

Urfunktioner Tilberedningstid

Applikation Indstilling af tilberedningslængden. Maximal 23 t 59 min.

Afslut Handhabung Udskudt starten

Denn at indstille hvad der sker, når timeren ophører med at tælle. For at udskyde starten og/eller tilberedningens afslutning.

Forlængelse af tid Påmindelse

Für forlænge tilberedningstiden.
Brügge bis indstille en nedtælling. Maximal 23 t 59 min. Denne funktion har ikke indflydelse på ovnen.

Optimierer

Darüber hinaus gibt es viele Funktionen. Optimieren – Sie können die Zeit genießen und genießen.

24 / 316

7.2 Sådan indstilles: Urfunktionen

Indstillation von Af uret

Schritt 1

Versuchen Sie es mit: Aktuelle Zeit.

Schritt 2

Industriezeit. Versuchen Sie es mit: .

Einflößung von Tilberedningstid

Schritt 1

Überprüfen Sie die Betriebs- und Betriebstemperatur.

Schritt 2

Versuchen Sie es mit: .

Schritt 3

Industriezeit. Versuchen Sie es mit: .

Tag en genvej!

URFUNKTIONER

Sådan vælges tilvalg für sluttid

Schritt 1

Überprüfen Sie die Betriebs- und Betriebstemperatur.

Schritt 2

Versuchen Sie es mit: .

Schritt 3

Indstil tilberedningstiden.

Schritt 4

Versuch:

.

Schritt 5

Tryk på: Umgang mit Afslut.

Schritt 6

Vælg den foretrukne: Handhabung von Afslut.

Schritt 7

Versuchen Sie es mit: . Gentag Handhabung, indtil displayet viser hovedskærmen.

25 / 316

ANVENDELSE: TILBEHØR

Sådan udsættes tilberedningsstarten

Schritt 1

Industrie, Betriebs- und Temperaturfunktion.

Schritt 2

Versuchen Sie es mit: .

Schritt 3

Indstil tilberedningstiden.

Schritt 4

Versuch:

.

Schritt 5

Tryk på: Udskudt-Start.

Schritt 6

Vælg værdien.

Schritt 7

Versuchen Sie es mit: . Gentag Handhabung, indtil displayet viser hovedskærmen.

Forlængelse a tilberedningstid
Når der er 10 % tilberedningstid tilbage, og maden ikke lader til at være klar, kan du forlænge tilberedningstiden. Du kan også ændre ovnfunktionen.
Versuchen Sie es mit einer Dauer von +1 Minute.

Ændring af timerindstillinger

Schritt 1

Versuchen Sie es mit: .

Trin 2 Trin 3

Indstil timerværdien. Tryk på: .

Sie können die indstillede tid unter tilberedning når helst.

8. ANVENDELSE: TILBEHÖR
8.1 Installation des Geräts
In kleinen Schritten habe ich die Sicherheit verloren. Fordybningerne ist ein Antivippe-Anordninger. Das bedeutet, dass die Maschine beim Gleiten mit der Maschine behindert wird.

26 / 316

ANVENDELSE: TILBEHØR
Grillrist: Skub risten mellem ovnribbens skinner, .

Bageplade / Dyb bradepande: Skub den dybe bradepande ind mellem ovnribbens skinner.

8.2 Temperaturmesser
Termometer – höhere Temperatur im Gerät. Sie können dies mit Ihrer Funktion tun.
Der Maßstab für die Temperatur:

Ofentemperaturen: mindst 120 °C.

Kerntemperaturen.

Für die besten Madlavningsresultater:

Die Zutaten sind auf die Stuetemperatur eingestellt.

Brug den ikke bis flydende retter.

Unter tilberedning skal det forblive i retten.

Ovnen beregner en omtrentlig afslutning af tilberedningstiden. Den afhænger af mængden af ​​mad, den indstillede ovnfunktion og temperaturen.
Kommentar: Termometer

Trin 1 Trin 2

Tænd für Ofen. Vælg en ovnfunktion og evt. Eigentemperatur.

27 / 316

ANVENDELSE: TILBEHØR

Schritt 3

Indsæt: Termometer.

Kød, fjerkræ und fisk

Sammenkogte retter

Indsæt spidsen af ​​Termometer i midten af ​​kød, fisk, om muligt i den tykkeste del. Sørg for, at mindst 3/4 af Termometer er inde i ret-
zehn.

Indsæt spidsen af ​​Termometer nøjagtigt i midten af ​​den sammenkogte ret. Termometer bør stabiliseres ét sted under bagning. Brug en fast ingrediens bis opnå dette. Brug kanten af ​​bagepladen til at understøtte silikonehåndtaget på Termometer. Spidsen af ​​Termometer bør ikke røre bunden
af en bageform.

Trin 4 Trin 5 Trin 6
Trin 7 Trin 8

Stik Termometer i stikket på ovnens forside. Anzeige der aktuellen Temperatur von: Termometer.

– tryk für at indstille termometerets kernetemperatur.

– Versuchen Sie, den angezeigten Wert zu ermitteln:
endgültig.
· Akustische Alarm- und Stoppfunktion – bei eingeschalteter Kerntemperatur, Signal und Ofenstopp.

Bitte beachten Sie, dass dies nicht der Fall isttagne gange på: für at gå til hovedskærmen.

Versuchen Sie es mit:

.

Stellen Sie sicher, dass die eingestellte Temperatur, das Signal und die Signale eingeschaltet sind. Du kannst an der Haltestelle vorbeikommen.

pe eller fortsætte tilberedningen für at sikre, at maden er gennemstegt.

28 / 316

EKSTRAFUNKTIONER

Schritt 9

Tag Thermometer-Stikket ud af Stikket, og tag Rette den Ofen.
ADVARSEL! Der er risiko for forbræninger, da Termometer bliver varm. Pas på, når du trækker det ud og fjerner det fra maden.

Tag en genvej!

9. EKSTRAFUNKTIONER
9.1 Sådan gemmer du: Favoritter
Du kan gemme dine favoritindstillinger, som f.eks. ovnfunktionen, tilberedningstiden, temperaturen eller rengøringsfunktionen. Du kannst 3 Lieblingsstillinger gemme.

Trin 1 Trin 2 Trin 3 Trin 4 Trin 5

Tænd für Apparat. Vælg den foretrukne indstilling. Tryk på: . Vælg: Favoritter. Vælg: Gem aktuelle Indstillinger. Tryk på + for at føje indstillingen til listen over: Favoritter. Tryk på: .

– tryk für at nulstille indstillingen. – tryk für at annullere indstillingen.

9.2 Tafel lås
Diese Funktion verhindert die Nutzung von Funktionen.

Schritt 1

Tænd für Apparat.

Schritt 2

Indstil en ovnfunktion.

Schritt 3

, – tryk samtigigt für aktivere Funktionen.

Gentag trin 3 für at slå funktionen fra.

29 / 316

EKSTRAFUNKTIONER
9.3 Automatisk Slukning
Nach Ablauf der letzten Tage wird die Sicherheit nicht mehr gewährleistet, da eine Betriebsfunktion vorliegt und Sie keine weiteren Geräte installieren.

(° C)

(T)

30 – 115

12.5

120 – 195

8.5

200 – 230

5.5

Den automatischen Schluckautomaten mit Funktionen: Lys, Termometer, Sluttid, Slow Cooking.
9.4 Køleblæser
Wenn der Ofen geöffnet ist, müssen Sie automatisch die Backofentür öffnen. Wenn Sie einen Ofen backen, können Sie ihn mit dem Ofen abkühlen lassen.

9.5 Mechanik-Lågelås

Das Kochen ist äußerst wichtig, wenn Sie den Ofen kaufen.

VORSICHTIG! Stellen Sie sicher, dass die Position nicht vertikal ist. Versuchen Sie nicht, das Gerät zu öffnen, bevor Sie es öffnen.
30 / 316

EKSTRAFUNKTIONER

9.6 Anvendelse: Mekanisk lågelås

Trin 1 Trin 2

Træk lågelåsen frem, indtil den låses, für at låse lågen. Für at låse op for lågen skal du trykke lågelåsen tilbage i panelet.

Åbning af the låste låge

Sie können eine Pause einlegen, wenn die Mechanik nicht funktioniert.

Schritt 1

Versuchen Sie es mit der Hand und versuchen Sie es mit der Handtaget.

1 2

Wenn Sie Zeit haben, suchen Sie danach, und lassen Sie sich nicht davon abhalten.

31 / 316

RÅD OG-TIPPS
10. RÅD OG-TIPPS
10.1 Anbefalinger tilberedning

Tabellernes temperaturer og tilberedningstider er kun vejledende. De afhænger af opskrifterne og kvaliteten og mængden af ​​de anvendte ingredienser. Din ovn bager eller steger muligvis anderledes end den ovn, du havde før. Rådene herunder viser anbefalede indstillinger for temperatur, tilberedningstid og hyldeposition for specifikke typer mad. Hvis du ikke kan find indstillinger til en speciel opskrift, kan du se efter en lignende. Få flere tilberedningsanbefalinger i madlavningstabellerne på vores webGrundstück. For at find madlavningstips skal du kontrollere PNC-nummeret på typeskiltet på forsiden af ​​ovnrummet.
10.2 Fugtige Varmluft
Um das beste Ergebnis zu erzielen, müssen Sie auf die erforderliche Tabelle zurückgreifen.

(° C)

(Mindest.)

Søde boller, 16 bageplade eller brade-

180

STCK.

pande

2

25 – 35

Roulade

bageplade oder brade-

180

pande

2

15 – 25

Hel Fisk, 0,2 kg Bageplade oder Brade-

180

pande

3

15 – 25

Smakager, 16

bageplade oder brade-

180

STCK.

pande

2

20 – 30

Makroner, 24

bageplade oder brade-

160

STCK.

pande

2

25 – 35

Muffins, 12stk. bageplade eller brade-

180

pande

2

20 – 30

Madtærte, 20

bageplade oder brade-

180

STCK.

pande

2

20 – 30

Smakager af

bageplade oder brade-

140

mördej, 20 stk. pande

2

15 – 25

32 / 316

RÅD OG-TIPPS

(° C)

(Mindest.)

Kleiner Tag, 8

bageplade oder brade-

180

STCK.

pande

2

15 – 25

10.3 Fugtig varmluft – anbefalet tilbehør
Brug mørke og ikke-reflekterende ehemaliger og beholdere. De har en bedre varmeabsorbering end lyse og reflekterende fade.

Pizzaform
Mørk, ikke-reflekteren-de
28 cm Durchmesser

Taschenform
Mørk, ikke-reflekterende 26 cm Durchmesser

Förmchen

Tærtebundform

Keramik 8 cm Durchmesser,
5 cm Höhe

Mørk, ikke-reflekteren-de
28 cm Durchmesser

10.4 Madlavningstabeller für Testinstitutter
Informationen zum Testinstitut
Tests i overenstemmelse med: EN 60350, IEC 60350. Bagning i ét lag – bagning i forme

° C

Fedtfettiger Sandkasten

Värmluft

160

Fedtfettiger Sandkasten

Über-/Unterarm

160

Æbletærte, 2 Form Ø20 Varmluft

160

cm

Æbletærte, 2 Formen Ø20 Über-/Unterarm

180

cm

Smörkager

Värmluft

140

min

45 – 60

2

45 – 60

2

55 – 65

2

55 – 65

1

25 – 35

2

33 / 316

RÅD OG-TIPPS

° C

Smörkager

Über-/Unterarm

140

Bagning i ét lag – lagkagebunde Brug the tredje ovnrille.

min

25 – 35

2

° C

Små kager i form, 20 stk./

Värmluft

150

plade, forvarm den tomme

ovn

Små kager i form, 20 stk./

Über-/Unterarm

170

plade, forvarm den tomme

ovn

Bagning i flere lag – lagkagebunde

min. 20 – 30
20 – 30

° C

Smörkager

Värmluft

140

Små kager i form, 20 stk./ Varmluft

150

Plade, forvarm den tom-

ich ovn

Fedtfettiger Sandkasten

Värmluft

160

Æbletærte, 1 Form pr. Rist Varmluft

160

(Ø 20cm)

Grillen Sie Forvarm den Tomme ovn in 5 Minuten. Grill med den maksimale temperaturindstilling.

min

25 – 45

2 / 4

25 – 35

1 / 4

45 – 55

2 / 4

55 – 65

2 / 4

34 / 316

VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING

Toast

min

Grillsteg

1 – 2

5

Oksesteak, vendes undervejs Grillstegning

24 – 30

4

Informationen zum Testinstitut
Test von Funktionen: Fuld damp. Tests nach IEC 60350-1. Indstiltemperatur bis 100°C.

Betrachter (Gastronorm)

Brokkoli, forvarm den tomme ovn

1 x 2/3 Lochung

Brokkoli, forvarm den tomme ovn

1 x 2/3 Lochung

Ærter, frosne

2 x 2/3 Lochung

kg 0.3 mak. 2 x 1,5

min

3 3 2 und 4

8 – 9

Sæt bagepladen på den første ovnrille.

10 – 11

Sæt bagepladen på den første ovnrille.

Indtil temperaturen på det kälteste punkt når 85°C.

Sæt bagepladen på den første ovnrille.

11. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING

ADVARSEL! Sie müssen auf Nummer sicher gehen.

35 / 316

VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING

11.1 Hinweise zur Reparatur

Rengør ovnens front med en mikrofiberklud med varmt vand og et mildt rengø-ringsmiddel. Rengør bunden af ​​ovnrummet med nogle få dråber eddike for at fjerne kalkrester.

Rengørings-midler

Brug en rengøringsmiddelopløsning bis at rengøre metaloverflader. Rengør pletter med et mildt rengøringsmiddel.

Rengør altid ovnrummet efter brug. Ophobning af fedt eller andre rester kan for-årsage brand.

Hverdags-Brücke

Opbevar ikke madvarer i ovnen ich nur Ende 20 Minuten. Ovnrummet tørres kun med en mikrofiberklud efter hver brug.

Zubehör

Rengør alt tilbehør efter hver brug, og lad det tørre. Brug en mikrofiberklud med varmt vand og et mildt rengøringsmiddel. Tilbehøret må ikke vaskes i opvaske-maskinen.
Rengør ikke non stick-tilbehøret med slibende rengøringsmiddel eller genstand- de med skarpe kanter.

11.2 Fjernelse: Ovnribber
Fjern ovnribberne, så ovnen kan rengøres.

Schritt 1

Sluk für ovnen, og vent, til den er kold.

Schritt 2

Træk forsigtigt ovnribberne op- ad og ud af det forreste op-hæng.

Schritt 3

Træk forenden af ​​ribben væk fra sidevæggen.

Schritt 4

Halten Sie den Inhalt des Beutels fest.

Montér ovnribberne i modsat rækkefølge.

1 3
2

36 / 316

VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING

11.3 Anvendelse: Rengøring med damp

Inden-Start:

Sluk für ovnen, og vent, til den er kold.

Fjern alt tilbehør og de udtagelige ovnribber fra ofen.

Rengør bunden af ​​ovnrummet og det indvendige lågeglas med en blød klud med varmt vand og et mildt rengørings- middel.

Schritt 1

Fyld vandbeholderen op til maksimalt niveau.

Schritt 2

Vælg: Menü / Rengøring.

Funktion

Beschreibung

Rengöring med damp

Lassen Sie rengøring

Rengöring med damp und

Normal rensning Sprøjt ovnrummet med et rengø-
ringmitte.

Schritt 3

Drücken

. Følg vejledningen på displayet.

Signalet udsendes, når rengøringen ender.

Schritt 4

Tryk på et symbol for at slukke signalet.

Når dennne funktion virker, er lyset slukket.

Variiert 30 min 75 min

Sluk für Ofen.

Når rengøringen Schlampe:
Når ovnen er kold, skal du tørre ovnrummet med en blød klud. Fjern det resterende vand fra vanand-
Betrachter.

Der Ofen muss geöffnet und entlüftet werden, bis das Gerät geöffnet ist
Tort.

11.4 Husk-Rengøring

Når påmindelsen vises, anbefales rengøring. Brug Funktionen: Rengøring med damp Plus.

37 / 316

VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING

11.5 Rengøring: Vandbeholder

Trin 1 Trin 2
Schritt 3

Fjern vandbeholderen fra ovnen.
Fjern låget til vandbeholderen. Løft dækslet svarende til fremspringet bagtil.
Fjern bølgebryderen. Træk den væk fra beholderelementet, indtil den kommer ud.

XAM XAM
XAM

Schritt 4

Vask vandbeholderdelene med vand og sæbe. Brug ikke skuresvampe, og rengør ikke vandbeholderen i en opvaskemaskine.

Trin 5 Trin 6
Schritt 7

Genmonter vandbeholderen.
Klik bølgebryderen på plads. Skub den ind i beholderelementet.
Sæt låget på. Klik først den forreste del på plads, og skub den mod be- holderelementet.

Trin 8 Trin 9

Isæt vandbeholderen.
Skub vandbeholderen mod ovnen, indtil den låser på plads.

11.6 Ankündigung: Afkalkning

Sluk für ovnen, og vent, til den er kold.

Inden Start: Fjern al tilbehøret fra ovnen.

Sørg for, at vandbeholderen er tom.

Variiert von der Anfangszeit: ca. 100min

Schritt 1

Stellen Sie sicher, dass Sie den ersten Grillvorgang im Ofen durchführen.

Schritt 2

Inhalt: 250 ml Kalk- und Spülmittel.

Schritt 3

Fyld resten af ​​vandbeholderen med vand op til maksimalt niveau.

38 / 316

VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING

Schritt 4

Vælg: Menü / Rengøring.

Schritt 5

Tænd for funktionen, og følg instruktionen på displayet. Den ersten von afkalkningen starter.

Schritt 6

Når den første del er afsluttet, skal bradepanden tømmes og sættes tilbage i den første rille.

Varigheden af ​​den anden del: ca. 35min

Schritt 7

Kom vand i vandbeholderen. Kontrollér, at der ikke er rester af afkalkningsmiddel i vandbeholderen. Isæt vandbeholderen.

Schritt 8

Bitte beachten Sie, dass die Funktionen nicht erfüllt sind.

Når dennne funktion virker, er lyset slukket.

Sluk für Ofen.

Folgende Kalkungsarbeiten sind möglich:
Når ovnen er kold, skal du tørre ovnrummet med en blød klud. Fjern det resterende vand fra vandbeholderen.

Der Ofen muss geöffnet und entlüftet werden, bis das Gerät geöffnet ist
Tort.

Wenn Sie nach dem Entfernen des Kalks keine Kalkreste mehr im Ofen haben, müssen Sie diese auf dem Display anzeigentage Verfahren.

11.7 Påmindelse om afkalkning
Es lohnt sich, den Ofen zu kalken. Sie können die Huske-Funktionen nicht deaktivieren, bis der Kalk entfernt wird.

Geben Sie Blød påmindelse Hård påmindelse ein

Beschreibung
Anbefaler graben bei Afkalke-Öfen.
Forpligter graben bis zu afkalke ofens. Wenn Sie den Backofen nicht mit Kalk befeuchten, bevor Sie den Ofen reinigen, bleiben Sie dampFunktionen deaktiviert.

39 / 316

VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING

11.8 Ankündigung: Rensning af dampGenerator

Inden start: Sluk für ovnen, og vent, til den er kold.

Fjern al tilbehøret fra ofen.

Trin 1 Trin 2 Trin 3
Trin 4 Trin 5

Stil bradepanden på ovnens første rille. Kom vand i vandbeholderen. Vælg: Menü / Rengøring / Rensning af dampGenerator. Variiert: ca. 30 min Tænd for funktionen, og følg instruktionen på displayet. Fjern bradepanden, når funktionen ender.

Når dennne funktion virker, er lyset slukket.

11.9 Hülsentorring
Nach tilberedning med en dampopvarmningsfunktion beder displayet om at tørre ovnen. Tryk JA für at tørre ovnen.
11.10 Uhr Anvendelse: Tørring
Brug den efter tilberedning med en dampopvarmningsfunktion eller damprensning til at tørre ovnrummet.

Schritt 1

Sørg for, at ovnen er kold.

Schritt 2

Fjern alt tilbehør.

Schritt 3

Vælg menuen: Rengøring / Tørring.

Schritt 4

Følg vejledningen på skærmen.

11.11 Sådan fjerner og installer du: Låge
Sie können sich tage lågen og det indvendige ovnglas ud for at rengøre det. Antallet af glaspaneler er forskelligt for forskellige modeler.
ADVARSEL! Døren er tung.
VORSICHTIG! Achten Sie darauf, dass die Glasscheibe nicht korrekt ist, und stellen Sie sicher, dass die Frontplatten kantig sind. Glasset kann in Stykker gelangen.

40 / 316

VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING

Trin 1 Trin 2

Åbn lågen hilft.
Heben Sie das Gerät an und versuchen Sie es mit der Leertaste (A).

A

A

Trin 3 Trin 4
Trin 5 Trin 6

Sæt ovnlågen i den første tætte position (vinkel på ca. 70°). Halten Sie lågen i begge sider, og træk den væk fra ovnen i en vinkel opad. Læg lågen med ydersiden nedad på en blød klud på et stabilt underlag.

Halten Sie ich bitte Sider af lågeli-

sten (B) i lågens overkant, og

Tryk indad, indtil låsehagen

2

Slipper.

Træk lågelisten fremad, og

B

tag den ud. 1

Hold i overkanten af ​​hvert en-kelt ovnglas, og træk det op-ad og ud af skinnen.

Trin 7 Trin 8 Trin 9

Rengør glaspanelet med vand og sæbe. Tør ovnglass set forsigttigt. Ovnglasset må ikke komme i opvaskemaskinen.
Nach dem Garen wird der Backofen wieder aufgeheizt.
Sæt det mindste glas i forst og derefter det største og lågen. Sørg for, at glassene er saß i den rigtige position, da lågens overflade ellers kan blive overophedet.

11.12 Udskiftning: Lampe
ADVARSEL! Es besteht die Gefahr, dass elektrische Geräte beschädigt werden.

41 / 316

FEJLFINDUNG

Schritt 1
Sluk für Ofen. Vent, til ovnen er kold.
toplampe

Für den nächsten Schritt: Trin 2
Tag stikket ud af kontakten.

Schritt 1

Glas Drej, og tag det af.

Schritt 3
Læg en klud i bunden af ​​ovnrummet.

Trin 2 Trin 3 Trin 4

Fjern Metallringe und Rengør Glasdækslet. Erhitzen Sie das Wasser bei einer geeigneten Temperatur von 300 °C. Fastgør metallringe til glasdækslet und installer zimmer.

Sidelampe

Trin 1 Trin 2 Trin 3 Trin 4 Trin 5 Trin 6

Fjern den venstre hyldestøtte für at få adgang til pæren. Brug en Torx 20-skruetrækker til at fjerne dækslet. Fjern und Rengør Metalrammen und Forseglingen. Udskift pæren med en passende 300 °C varmefast pære. Montér metalrammen og forseglingen. Spænd skruerne. Montér venstre hyldestøtte.

12. FEJLFINDUNG

ADVARSEL! Sie müssen auf Nummer sicher gehen.

42 / 316

12.1 Was passiert, wenn …

FEJLFINDUNG

Das Gerät ist weder funktionsfähig noch bliver

Die meisten Geräte sind nicht in Betrieb, und sie sind auch nicht in Betrieb. Uret ist kein Instillat.
Lågen er ikke lukket korrekt. Sikringen er spranget.
Apparatur Børnesikring er tændt.

Afhjælpning
Kontrollér, om apparatet er tilsluttet correct til lysnettet.
Indstil uret. Se Urfunktioner kapitlet Sådan ind- stilles for at få flere oplysninger: Urfunktioner.
Luk lågen hilft.
Tjek, das Problem besteht darin, dass ein Defekt auftritt. Wenn Sie ein Problem haben, müssen Sie Kontakt aufnehmen und die Elektrik überprüfen.
Siehe Kapitel „Menü“, Untermenü für: Tilvalg.

Komponenten
Beschreibung Pæren er springet.

Afhjælpning
Udskift pæren. Se detaljer i kapitlet „Vedligeholdelse og rengøring“, Udskiftning: Ovnpære.

Vandbeholderen virker ikke korrekt

Beschreibung

Mulig arsag

Afhjælpning

Apparatet beholder ikke vand-beholderen, når du har indsat den.

Vandbeholderen er ikke trykket helt ind.

Sæt vandbeholderen helt ind i apparatet.

Der kommer vand ud af vand-beholderen.

Låget til vandbeholderen eller bølgebryderen er ikke påsat korrekt.

Genmonter låget til vandbeholderen og bølgebryderen.

43 / 316

FEJLFINDUNG

Problemer med rengøringsprocedure

Beschreibung

Mulig arsag

Afhjælpning

Vandbeholderen er vanskelig at rengøre.

Låget og bølgebryderen blev ikke fjernet.

Fjern låget og bølgebryderen.

Der er ikke vand i grill/bradepanden efter afkalkning.

Vandbeholderen blev ikke fyldt op til det maksimale niveau.

Kontrollér, om der er afkalk- ningsmiddel/vand i vandbeholderen.

Der er snavset vand nederst i ovnrummet efter afkalkning.

Grill/bradepanden sidder i forkert rilleposition.

Fjern det resterende vand og afkalkningsmidlet fra bunden af ​​apparatet. Stil bradepanden på den første ribbe næste gang.

Der er for meget vand nederst i ovnrummet efter rengøring.

Du puttede for meget rengøringsmiddel i apparatet, inden du gik i gang med rengøringen.

Næste gang bør du fordele et tyndt lag rengøringsmiddel jævnt på ovnrummets vægge.

Rengøringen er ikke tilfreds-stillende.

Du begyndte at gøre rent, da apparatet var for varmt.

Vent, indtil apparatet er koldt. Gentag rengøring.

Du fjernede ikke alt tilbehøret Fjern al tilbehøret fra appara- fra apparatet inden rengøring. tet. Gentag rengøring.

Stoppen Sie den Stopper beim Entfernen. Gentag Rengøringen, wenn die Afbrydes af strømafbrydelse.

Problem mit Wi-Fi-Signal

Mulig arsag

Afhjælpning

Problem med trådløst netværkssignal.

Kontrollér dit trådløse netværk og router. Genstart-Router.

Der er installeret en ny router, eller routerkonfigurationen er ændret.

Für at konfigurere apparatet og mobileheden igen, se kapitlet „Før første brug“, Trådløs for-bindelse.

44 / 316

FEJLFINDUNG

Problem mit Wi-Fi-Signal

Mulig arsag
Das übertragene Netzwerksignal wird angezeigt.
Det trådløse signal afbrydes af en anden mikrobølgeovn i nærheden af ​​apparatet.

Afhjælpning Flyt routeren så tæt på apparatet som muligt. Sluk für mikrobølgeovnen.

12.2 Håndtering: Fejlkoder
Wenn Sie die Software öffnen, wird eine Fehlermeldung angezeigt. Ich finde, Sie hören sich das Problem an, Sie selbst können damit umgehen.

Kode und Beschreibung

Afhjælpning

F111 – Termometer er ikke sat rigtigt i stikkon- Sæt Termometer helt ind i stikkontakten. takten.

F240, F439 – Berøringsfelterne på displayet virker ikke korrekt.

Rengør zeigt Overflade an. Sørg for, at der ikke er snavs på berøringsfelterne.

F601 – Der Fehler tritt bei Wi-Fi-Signalen auf.

Kontrollér din netværksforbindelse. Siehe Kapitlet „Før ibrugtagning“, Trådløs forbindelse.

F604 – der erste Anbieter von Wi-Fi-Mislykkedes.

Sluk og tænd für ovnen og prøv igen. Se kapitlet „Før ibrugtagning“, Trådløs forbindelse.

F908 – ovnsystemet kan ikke oprette forbindel- Sluk og tænd for ovnen. se til controlpanelet.

Når en af ​​disse fejlmeddelelser fortsætter med at blive vist på displayet, betyder det, at et defekt undersystem muligvis er blevet deaktiveret. Kontakt i så fald din forhandler eller et autoriseret servicecenter. Hvis en af ​​disse fejl opstår, vil resten af ​​ovnfunktionerne fortsætte med at virke som normalt.

Kode und Beschreibung
F131 – gestampersensorens temperatur er für høj.

Afhjælpning
Sluk für ovnen og vent til den er kølet ned. Tænd für ovnen igen.

45 / 316

ENERGIEFFEKTIV

Kode und Beschreibung

Afhjælpning

F144 – sensoren i Vandbeholder kan ikke måle Tøm Vandbeholder og fyld den igen. niveauvoll.

F508 – Vandbeholder virker ikke korrekt.

Sluk og tænd für Ofen.

F602, F603 – Wi-Fi ist kostenlos.

Sluk og tænd für Ofen.

12.3 Servicedaten
Kontakt din forhandler eller et autoriseret servicecenter, hvis du ikke selv kan løse problemet. De nødvendige oplysninger til servicecenteret ist angivet på maskinens typeskilt. Typeskiltet sidder på ovnens frontramme. Typeskiltet må ikke fjernes fra ovnrummet.

Daran erinnern Sie sich, dass Sie dies nicht getan haben:

Modell (MOD.)

....................................... ..

Produktnummer (PNC)

....................................... ..

Seriennummer (SN)

....................................... ..

13. ENERGIEFFEKTIV
13.1 Produktoplysninger und Produktoplysningsark

Leverandørens navn
Identifikation eines Modells
Energieffektivitetsindeks
Energieeffektivitätsklasse
Energiforbrug med en standardmængde, allmindelig til-stand
Energiforbrug med en standardmængde, blæsertvungen tilstand
Antal ovnrum

Electrolux EOK9S8X0 944032105 61.9 A++ 0.99 kWh/Zyklus
0.52 kWh/Zyklus
1

46 / 316

ENERGIEFFEKTIV

Varmekilde Lydstyrke Typ ovn Vægt

Elektricitet 70 l Indbygningsovn 39.5 kg

IEC/EN 60350-1 – Elektrische Haushaltsgeräte zum Reinigen – Del 1: Komfurer, ovne, damp- Ofen und Grillgerät – Methode zum Grillen.
13.2 Energiesparelse
Das Gerät ist funktionstüchtig, so dass die Menschen täglich Energie sparen können.
Sørg for, at ovnens låge er lukket, når ovnen er tændt. Åbn ikke ovnlågen für oft unter tilberedningen. Halten Sie dørpakningen ren og sørg for, at den sidder godt fast. Brug køkkengrej af metal für at øge energibesparelsen. Forvarm om muligt ikke ovnen inden tilberedning. Hold pauserne mellem bagning så korte som muligt, når du tilbereder nogle få retter på én gang. Tilberedning med blæser Brug om muligt tilberedningsfunktionerne med blæser for at spare energi. Restvarme Hvis et program med Varighed ist aktiverret, og tilberedningstiden er længere end 30 minutter, slukkes varmelegemerne automatisk tidligere in nogle apparatfunktioner. Blæseren og lampen bliver ved med at være tændt. Når du tænder for ovnen, viser displayet eftervarmen. Du kan bruge varmen bis holde maden varm. Når tilberedningsvarigheden er længere end 30 min., skal du Reducere ovntemperaturen til minimum 3 – 10 min. inden tilberedningen er Schlampe. Eftervarmen i ovnen vil blive ved med at tilberede maden. Brug restvarmen til at opvarme andre retter. Hold maden varm Vælg den lavest mulige temperaturindstilling for at bruge restvarme og holde et måltid varmt. RestvärmelampDie Temperatur wird auf dem Display angezeigt. Tilberedning mit Slukket lampe Sluk für lampde unter tilberedning. Tænd kun for det, når det er nødvendigt. Fugtig varmluft Denne funktion er beregnet til at spare energy under madlavning. Når du bruger dennne funktion, slukkes lampen automatisch nach 30 Sek. Du kan tænde det igen, men denne handling vil mindske den forventede energibesparelse.

47 / 316

MENÜSTRUKTUR

14. MENÜSTRUKTUR
14.1 Menü

Menupunkt Hjælp tilberedning Rengøring

Favorit

Tilvalg Indstillinger

Verbindungen

Opsætning Service

Applikation Angiver automatischer Programmierer.
Angiver rengøringprogrammer.
Angiver favoritindstillingerne.
Für bei indstille ovnkonfigurationen.
Für at indstille netværkskonfiguratio- nen.
Für bei indstille ovnkonfigurationen.
Viser Software-Version und Konfi- guration.

14.2 Untermenü für: Rengøring

Untermenü Tørring
Rengöring med damp Rengöring med damp plus Afkalkning Rensning af dampGenerator

Anwendung
Tørring af ovnrummet for kondensvand efter brug af damp- funktionern.
Lassen Sie rengøring.
Grundig rengøring.
Rengøring af dampkredsløbet für kalk.
Rengøring af dampkredslöbet. Rens efter hyppig tilberedning med damp.

48 / 316

MENÜSTRUKTUR

14.3 Untermenü für: Tilvalg

Untermenü Lys Børnesikring
Hurtig opvarmning Husk rengøring Tidsangivelse Digitalt ur

Anwendung
Slar lampen bis og fra.
Forhindrer utilsigtet activering af ovnen. Når tilvalget er slået til, vises teksten Børnesikring på displayet, når du tænder for apparatet. Für at aktivere brugen af ​​ovnen skal du vælge kodebogstaverne i alfabetisk rækkefølge. Adgang til time- ren, fjernbetjent tilstand og pæren er mulig med tilvalget slå- et til.
Afkorter opvarmningstiden. Es ist wichtig, dass Sie keine Ofenfunktionen haben.
Bitte beachten Sie, dass dies nicht der Fall ist.
Bitte beachten Sie, dass dies der Fall ist.
Formatieren Sie den Inhalt dieses Zeitraums erneut.

14.4 Untermenü für: Forbindelser

Untermenü Wi-Fi Fjernbetjent tilstand Automatisk fjernbetjening
Netværk Glem netværk

Beschreibung
Für aktivre und deaktivere: Wi-Fi.
Für bei aktivere og deaktivere fjernbetjening. Tilvalg kun muligt, efter du aktiverer: Wi-Fi.
Der Start erfolgt automatisch, nachdem Sie auf START gedrückt haben. Wenn Sie Folgendes aktiviert haben: Wi-Fi.
Für eine Kontrolle der Netzstatus und Signaleffekte von: Wi-Fi.
Bei Deaktivierung des aktuellen Netzwerks wird die Verbindung zum Ofen automatisch deaktiviert.

49 / 316

Das ist nötig!

14.5 Untermenü für: Opsætning

Untermenü Sprog Lysstyrke Display Panelsignal
Signallautstärke Vandets hårdhed Aktuel tid

Beschreibung Indstiller ovnens sprog. Indstiller displayets lysstyrke Aktiverer og deaktiverer tonen i berøringsfelterne. Lydsigna- let kan ikke slås fra für: . Indstiller lydstyrken af ​​tastetoner og signaler. Indstiller vandets hårdhed. Indstiller den aktuellen tid og dato.

14.6 Untermenü für: Service

Untermenü Demofunktion Softwareversion Nulstil alle indstillinger
15. DET ER NEMT!

Beschreibung Aktiverings- / deaktiveringskode: 2468 Oplysninger om softwareversion. Gendanner fabriksindstillingerne.

In den ersten Monaten des Monats:

Sprache

Lysstyrke-Display

Panelsignal

Signallautstärke

Vandets hård-hed

Aktuelle Zeit

Gør dig bekendt med de grundlæggende symboler på kontrolpanelet og displayet:

/

BIS / FRA

Menü

Favorit

Timer

Thermometer

50 / 316

Das ist nötig!

Beginnen Sie mit dem Essen bei Brügge

Hürtig starten

Tænd for ovnen og begynd tilbe- redningen med funktionens standardtemperatur og -tid.

Schritt 1
Versuchen Sie es und halten Sie es gedrückt: .

Schritt 2
– Überprüfen Sie die Vorwärtsbewegungsfunktion.

Schritt 3
Versuchen Sie es mit: .

Hurtigt, Sluk

Sluk for ovnen, enhver skærm eller meddelelse, til enhver tid.

– Versuchen Sie es erneut und halten Sie es gedrückt, bis es eingeschaltet ist.

Starten Sie die Tilberedning Trin 1

Schritt 2

Schritt 3

Schritt 4

Schritt 5

– tryk für at tæn- – vælg ovnfunkti- – indstil tempera-

de ofen.

auf.

turen.

– tryk für at be- kræfte.

– tryk für at starte tilberedning.

Tilberedning med. damp – Dämpfen

Indstiltemperaturn. Geben Sie af d einampovnfunktion afhænger af den indstillede temperatur.

Fuld damp

Høj damp bis Stuv-ning

Mittel damp bis spröd skorpe

Law damp til bagning og stegning

50 - 100 ° C

105 - 130 ° C

135 - 150 ° C

155 - 230 ° C

Lær at tilberede mad hurtigt

Nutzen Sie den automatischen Programmierer, um mit der Standardeinstellung zu arbeiten:

Hjælp tilberedning

Trin 1 Tryk: .

Trin 2 Tryk på: .

Schritt 3
Tryk: Hjælp tilberedning.

Trin 4 Vælg retten.

51 / 316

Das ist nötig!

Wichtige Informationen bis zur endgültigen Überprüfung

10 % Finish-Unterstützung Brug 10 % Finish-Unterstützung bis zu 10 % der Tilgungsrate.

Die Dauer der Dauer beträgt ca. 1 Minute.

Rengør ovnen med rengøring med damp

Trin 1 Tryk på:

Trin 2 Tryk på:

Trin 3 Vælg tilstanden:

Rengöring med damp

Bis let rengøring.

Rengöring med damp und

Til grundig rengøring.

Afkalkning

Bis rengøring af dampkredsløbet für kalk.

Rennning af dampGenerator

Bis rensning og rengøring af dampkredsløbet efter hyppig brug af dampfunktionern.

16 TAG EN GENVEJ!
Her kan du se alle de nyttige genveje. Du find dem også i de særlige kapitler i brugervejledningen. Trådløs forbindelse

Einbau: Ovnfunktioner

Installation: Steamify Tilberedning med dampEigenfunktion

Installation: SousVide-Beleuchtung

52 / 316

Indstilling: Hjælp tilberedning

TAG EN GENVEJ!

Einfügen: Tilberedningstid

Sådan udskyder du: Start og afslutning på tilberedning

Sådan annullerer du: Indstil-Timer

Kommentar: Termometer

17. MILJØHENSYN
Genbrug materialer med symbolet . Bringen Sie emballagematerialet i passenden beholdere til genbrug mit. Hjælp med at beskytte miljøet og menneskelig sundhed samt at genbrugge affald af elektriske og elektroniske apparater. Kasser ikke apparater, der er mærket med symbolet , sammen med husholdningsaffaldet. Lever produktet tilbage til din local genbrugsplads eller kontakt din kommune.

53 / 316

Wir denken an dich
Vielen Dank für den Kauf eines Electrolux-Geräts. Sie haben sich für ein Produkt entschieden, das jahrzehntelange Berufserfahrung und Innovation mit sich bringt. Genial und stylisch, wurde es für Sie entworfen. Wenn Sie es also verwenden, können Sie sicher sein, dass Sie jedes Mal großartige Ergebnisse erzielen. Willkommen bei Electrolux. Besuchen Sie unser webWebsite an:
Erhalten Sie Gebrauchshinweise, Broschüren, Fehlerbehebung, Service- und Reparaturinformationen: www.electrolux.com/support
Registrieren Sie Ihr Produkt für einen besseren Service: www.registerelectrolux.com
Kaufen Sie Zubehör, Verbrauchsmaterialien und Originalersatzteile für Ihr Gerät: www.electrolux.com/shop
Für weitere Rezepte, Tipps und Fehlerbehebung laden Sie die My Electrolux Kitchen-App herunter.

KUNDENBETREUUNG UND SERVICE
Verwenden Sie immer Originalersatzteile. Wenn Sie sich an unser autorisiertes Servicecenter wenden, stellen Sie sicher, dass Sie die folgenden Daten zur Verfügung haben: Modell, PNC, Seriennummer. Die Angaben finden Sie auf dem Typenschild.
Warnung / Vorsicht-Sicherheitshinweise Allgemeine Hinweise und Tipps Umwelthinweise
Änderungen vorbehalten.

INHALT

1. SICHERHEITSINFORMATIONEN……………………… 56 3. PRODUKTBESCHREIBUNG…………………… 62

1.1 Kinder und schutzbedürftige Personen

3.1 Allgemeinesview………………………62

Sicherheit …………………………………………… 56

3.2 Zubehör…………………………….. 62

1.2 Allgemeine Sicherheit………………………….57 4. EINSCHALTEN DES GERÄTS UND

2. SICHERHEITSHINWEISE……………………. 58 AUS………………………………………………………. 63

2.1 Installation………………………………..58

4.1 Bedienfeld…………………………… 63

2.2 Elektrischer Anschluss………………….59

4.2 Anzeige……………………………………. 64

2.3 Verwendung………………………………………… 59 2.4 Pflege und Reinigung……………………..60

5. VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH………………………………65

2.5 Dampfgaren ………………………… 61

5.1 Erstreinigung ………………………… 65

2.6 Innenbeleuchtung………………………… 61

5.2 Erste Verbindung……………………….. 65

2.7 Service……………………………………….61

5.3 Drahtlose Verbindung …………….. 66

2.8 Entsorgung………………………………….. 61

5.4 Softwarelizenzen………………………66

54 / 316

INHALT

5.5 Erstes Vorwärmen………………………. 67 11. PFLEGE UND REINIGUNG………………………87

5.6 Einstellung: Wasserhärte………. 67

11.1 Hinweise zur Reinigung …………………… 88

6. TÄGLICHER GEBRAUCH ………………………………………… 68

11.2 Entfernen: Regalstützen …88

6.1 So stellen Sie ein: Heizfunktionen…….. 68 6.2 Wasserschublade…………………………… 69 6.3 So verwenden Sie: Wasserschublade…………. 69 6.4 Einstellung: Steamify – Dampfheizfunktion…………………………….. 70
6.5 So stellen Sie ein: SousVide Garen …… 72 6.6 So stellen Sie ein: Assisted Cooking …….. 72 6.7 Heizfunktionen ……………………… 73 6.8 Hinweise zu: Feuchte Heißluft ………..76

11.3 Anwendung: Dampfreinigung……. 89 11.4 Reinigungserinnerung…………………. 89 11.5 Reinigung: Wasserschublade…….. 90 11.6 Anwendung: Entkalken…………….. 90 11.7 Entkalkungserinnerung………………….91 11.8 Anwendung: Spülen…………… ……92 11.9 Trocknungserinnerung……………………… 92 11.10 Verwendung: Trocknen……………….. 92 11.11 Entfernen und Installieren: Tür……….92

7. UHRFUNKTIONEN………………………………76

11.12 So ersetzen Sie: Lamp............... .93

7.1 Beschreibung der Uhrfunktionen………… 76 12. FEHLERBEHEBUNG……………………….. 94

7.2 Einstellung: Uhrfunktionen……….. 77

12.1 Was tun, wenn ……………………………95

8. GEBRAUCHSANWEISUNG: ZUBEHÖR……………. 78

12.2 Verwaltung: Fehlercodes……. 97

8.1 Zubehör einsetzen………………… 78

12.3 Servicedaten……………………………98

8.2 Lebensmittelsensor……………………………. 79 13. ENERGIEEFFIZIENZ………………………. 98

9. ZUSÄTZLICHE FUNKTIONEN………………….. 81

13.1 Produktinformationen und Produkt

9.1 Speichern: Favoriten……………. 81 9.2 Funktionssperre…………………………….81

Informationsblatt………………………….. 98 13.2 Energieeinsparung………………………… 99

9.3 Automatische Abschaltung…………………..82 14. MENÜSTRUKTUR…………………………100

9.4 Kühlgebläse……………………………….82 ​​9.5 Mechanisches Türschloss………………… 82 9.6 Bedienung: Mechanisches Türschloss………………………………… …………… 83

14.1 Menü……………………………………100 14.2 Untermenü zu: Reinigung………….. 100 14.3 Untermenü zu: Optionen…………….101 14.4 Untermenü zu: Anschlüsse…….. 101

10. HINWEISE UND TIPPS ………………………………. 84

14.5 Untermenü für: Setup……………….102

10.1 Kochempfehlungen………. 84

14.6 Untermenü für: Service……………. 102

10.2 Feuchtes Heißluftbacken……………………. 84 15. ES IST EINFACH! ……………………………………… 102

10.3 Feuchtes Heißluftbacken empfohlenes Zubehör………………85

16. NEHMEN SIE EINE ABKÜRZUNG! ………………………. 104

10.4 Kochtabellen für Prüfinstitute..85 17. UMWELTSCHUTZ………..105

55 / 316

SICHERHEITSINFORMATION
Meine Electrolux Kitchen-App
1. SICHERHEITSINFORMATIONEN Lesen Sie vor der Installation und Verwendung des Geräts sorgfältig die mitgelieferten Anweisungen. Der Hersteller haftet nicht für Verletzungen oder Schäden, die auf eine falsche Installation oder Verwendung zurückzuführen sind. Bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen immer an einem sicheren und zugänglichen Ort auf. 1.1 Sicherheit von Kindern und gefährdeten Personen · Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren benutzt werden
und höher sowie Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich der sicheren Verwendung des Geräts unterwiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder unter 8 Jahren und Personen mit sehr umfangreichen und komplexen Behinderungen müssen vom Gerät ferngehalten werden, es sei denn, sie werden ständig beaufsichtigt. · Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät und Mobilgeräten mit My Electrolux Kitchen spielen.
56 / 316

SICHERHEITSINFORMATION
· Halten Sie alle Verpackungen von Kindern fern und entsorgen Sie diese fachgerecht.
· WARNUNG: Das Gerät und seine zugänglichen Teile werden während des Gebrauchs heiß. Halten Sie Kinder und Haustiere während des Gebrauchs und während des Abkühlens vom Gerät fern.
· Wenn das Gerät über eine Kindersicherung verfügt, sollte diese aktiviert werden.
· Kinder dürfen das Gerät nicht ohne Aufsicht reinigen und warten.
1.2 Allgemeine Sicherheit · Dieses Gerät dient nur zum Kochen. · Dieses Gerät ist für Einpersonenhaushalte bestimmt
Verwendung in Innenräumen. · Dieses Gerät darf in Büros, Hotelzimmern,
Bed & Breakfast-Gästezimmer, Bauernhöfe und andere ähnliche Unterkünfte, wenn diese Nutzung das (durchschnittliche) häusliche Nutzungsniveau nicht überschreitet. · Nur eine qualifizierte Person darf dieses Gerät installieren und das Kabel austauschen. · Verwenden Sie das Gerät nicht, bevor Sie es in die Einbaustruktur eingebaut haben. · Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, bevor Sie Wartungsarbeiten durchführen. · Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem autorisierten Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um elektrische Gefahren zu vermeiden. · WARNUNG: Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie das l austauschenamp um die Möglichkeit eines Stromschlags zu vermeiden. · WARNUNG: Das Gerät und seine zugänglichen Teile werden während des Gebrauchs heiß. Achten Sie darauf, dass Sie die Heizelemente oder die Oberfläche des Gerätehohlraums nicht berühren. · Benutzen Sie immer Ofenhandschuhe, um Zubehör oder Geschirr zu entnehmen oder einzusetzen.
57 / 316

SICHERHEITSHINWEISE

· Verwenden Sie nur den für dieses Gerät empfohlenen Gargutsensor (Kerntemperatursensor).
· Ziehen Sie zum Abnehmen der Regalträger zuerst die Vorderseite der Regalträger und dann das hintere Ende von den Seitenwänden weg. Montieren Sie die Regalträger in umgekehrter Reihenfolge.
· Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts keinen Dampfreiniger. · Verwenden Sie keine scharfen Scheuermittel oder scharfen Metallschaber
die Glastür zu reinigen, da sie die Oberfläche zerkratzen können, was zum Zersplittern des Glases führen kann.
2. SICHERHEITSHINWEISE
2.1-Installation
WARNUNG! Nur eine qualifizierte Person darf dieses Gerät installieren.
· Entfernen Sie die gesamte Verpackung. · Installieren oder verwenden Sie kein beschädigtes Gerät. · Befolgen Sie die dem Gerät beiliegende Installationsanleitung. · Seien Sie immer vorsichtig, wenn Sie das Gerät bewegen, da es schwer ist. Verwenden Sie immer Schutzhandschuhe und
geschlossenes Schuhwerk. · Ziehen Sie das Gerät nicht am Griff. · Installieren Sie das Gerät an einem sicheren und geeigneten Ort, der den Installationsanforderungen entspricht. · Halten Sie den Mindestabstand zu anderen Geräten und Geräten ein. · Prüfen Sie vor dem Einbau des Gerätes, ob sich die Gerätetür ungehindert öffnet. · Das Gerät ist mit einem elektrischen Kühlsystem ausgestattet. Es muss mit dem betrieben werden
Stromversorgung. · Das Einbaugerät muss die Standsicherheitsanforderungen der DIN 68930 erfüllen.

Mindesthöhe Schrank (Mindesthöhe Schrank unter Arbeitsplatte) Schrankbreite Schranktiefe Höhe der Gerätefront Höhe der Geräterückseite Breite der Gerätefront Breite der Geräterückseite

578 (600) Millimeter
560 mm 550 (550) mm
594 mm 576 mm 595 mm 559 mm

58 / 316

SICHERHEITSHINWEISE

Tiefe des Geräts

567 mm

Einbautiefe des Gerätes Tiefe bei offener Tür

546 mm 1027 mm

Mindestgröße der Belüftungsöffnung. Öffnung an der unteren Rückseite

560 × 20 mm

Länge des Netzkabels. Das Kabel wird in der rechten Ecke der Rückseite platziert
Befestigungsschrauben

1500mm 4×25mm

2.2 Elektrischer Anschluss
WARNUNG! Brand- und Stromschlaggefahr.
· Alle elektrischen Anschlüsse sollten von einem qualifizierten Elektriker vorgenommen werden. · Das Gerät muss geerdet sein. · Stellen Sie sicher, dass die Parameter auf dem Typenschild mit den elektrischen Daten kompatibel sind
der Netzstromversorgung. · Verwenden Sie immer eine korrekt installierte Schutzkontaktsteckdose. · Verwenden Sie keine Mehrfachsteckdosen und Verlängerungskabel. · Achten Sie darauf, den Netzstecker und das Netzkabel nicht zu beschädigen. Sollte das Netz
Kabel ausgetauscht werden müssen, muss dies von unserem autorisierten Servicezentrum durchgeführt werden. · Lassen Sie keine Netzkabel die Gerätetür oder die Nische darunter berühren oder in deren Nähe kommen
Gerät, insbesondere wenn es läuft oder die Tür heiß ist. · Der Berührungsschutz von spannungsführenden und isolierten Teilen muss so befestigt werden, dass er
kann nicht ohne Werkzeug entfernt werden. · Stecken Sie den Netzstecker erst am Ende der Installation in die Steckdose. Versicher dich
dass der Netzstecker nach der Installation zugänglich ist. · Wenn die Netzsteckdose locker ist, schließen Sie den Netzstecker nicht an. · Ziehen Sie nicht am Netzkabel, um das Gerät auszuschalten. Ziehen Sie immer den Netzstecker. · Verwenden Sie nur geeignete Trennvorrichtungen: Leitungsschutzschalter, Sicherungen (Schraubsicherungen entfernt
vom Halter), Fehlerstromauslöser und Schütze. · Die Elektroinstallation muss über eine Trennvorrichtung verfügen, mit der Sie den Strom trennen können
Gerät allpolig vom Stromnetz trennen. Die Trennvorrichtung muss eine Kontaktöffnungsweite von mindestens 3 mm haben. · Dieses Gerät wird mit einem Netzstecker und einem Netzkabel geliefert.
2.3-Verwendung
WARNUNG! Verletzungs-, Verbrennungs-, Stromschlag- oder Explosionsgefahr.
· Verändern Sie nicht die Spezifikation dieses Geräts.

59 / 316

SICHERHEITSHINWEISE
· Stellen Sie sicher, dass die Belüftungsöffnungen nicht blockiert sind. · Lassen Sie das Gerät während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt. · Deaktivieren Sie das Gerät nach jedem Gebrauch. · Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Gerätetür öffnen, während das Gerät in Betrieb ist. Heißluft kann
freigeben. · Bedienen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen oder wenn es mit Wasser in Berührung gekommen ist. · Üben Sie keinen Druck auf die geöffnete Tür aus. · Benutzen Sie das Gerät nicht als Arbeits- oder Ablagefläche. · Öffnen Sie die Gerätetür vorsichtig. Die Verwendung von Zutaten mit Alkohol kann zu einer Vermischung führen
von Alkohol und Luft. · Lassen Sie beim Öffnen keine Funken oder offene Flammen mit dem Gerät in Berührung kommen
Tür. · Stellen Sie keine brennbaren Produkte oder Gegenstände, die mit brennbaren Produkten nass sind, in, in die Nähe oder auf das Gerät
das Gerät. · Geben Sie Ihr Wi-Fi-Passwort nicht weiter.
WARNUNG! Beschädigungsgefahr des Gerätes.
· Um Beschädigungen oder Verfärbungen der Emaille zu vermeiden: Stellen Sie kein Geschirr oder andere Gegenstände direkt auf den Boden in das Gerät. Legen Sie keine Aluminiumfolie direkt auf den Boden des Garraums des Geräts. Geben Sie kein Wasser direkt in das heiße Gerät. Bewahren Sie nach Beendigung des Garvorgangs keine feuchten Speisen und Speisen im Gerät auf. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Zubehör entfernen oder installieren.
· Verfärbungen von Emaille oder Edelstahl haben keinen Einfluss auf die Leistung des Gerätes.
· Verwenden Sie für saftige Kuchen eine tiefe Pfanne. Fruchtsäfte verursachen Flecken, die dauerhaft sein können. · Garen Sie immer mit geschlossener Gerätetür. · Wenn das Gerät hinter einer Möbelplatte (z. B. einer Tür) installiert wird, stellen Sie sicher, dass die Tür niemals verdeckt ist
geschlossen, wenn das Gerät in Betrieb ist. Hinter einer geschlossenen Möbelplatte können sich Hitze und Feuchtigkeit stauen und Folgeschäden am Gerät, am Gehäuse oder am Boden verursachen. Schließen Sie die Möbelfront erst, wenn das Gerät nach Gebrauch vollständig abgekühlt ist.
2.4 Pflege und Reinigung
WARNUNG! Verletzungsgefahr, Brandgefahr oder Beschädigung des Geräts.
· Schalten Sie das Gerät vor der Wartung aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
· Stellen Sie sicher, dass das Gerät kalt ist. Es besteht die Gefahr, dass die Glasscheiben brechen. · Tauschen Sie die Türglasscheiben sofort aus, wenn sie beschädigt sind. Wenden Sie sich an den Autorisierten
Servicecenter. · Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Tür vom Gerät entfernen. Die Tür ist schwer! · Reinigen Sie das Gerät regelmäßig, um eine Beschädigung des Oberflächenmaterials zu vermeiden. · Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten, weichen Tuch. Verwenden Sie nur neutrale Reinigungsmittel. Verwenden Sie kein Scheuermittel
Produkte, Scheuerschwämme, Lösungsmittel oder Metallgegenstände. · Wenn Sie ein Backofenspray verwenden, beachten Sie die Sicherheitshinweise auf der Verpackung.
60 / 316

SICHERHEITSHINWEISE
2.5 Dampfgaren
WARNUNG! Verbrennungsgefahr und Beschädigung des Gerätes. · Austretender Dampf kann Verbrennungen verursachen: Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Gerätetür öffnen, wenn die Funktion aktiviert ist. Dampf kann freigesetzt werden. Öffnen Sie die Gerätetür nach dem Dampfgaren vorsichtig.
2.6 Innenbeleuchtung
WARNUNG! Risiko eines elektrischen Schlages. · In Bezug auf die lamp(s) in diesem Produkt und Ersatzteil lamps separat erhältlich: Diese lamps sollen extremen physikalischen Bedingungen in Haushaltsgeräten wie Temperatur, Vibration, Feuchtigkeit standhalten oder Informationen über den Betriebszustand des Geräts signalisieren. Sie sind nicht für andere Anwendungen bestimmt und nicht für die Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet. · Dieses Produkt enthält ein Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse G. · Verwenden Sie nur lamps mit den gleichen Spezifikationen.
2.7-Service
· Wenden Sie sich zur Reparatur des Geräts an den autorisierten Kundendienst. · Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile.
2.8 Entsorgung
WARNUNG! Verletzungs- oder Erstickungsgefahr. · Informationen zur Entsorgung des Gerätes erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung. · Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz. · Schneiden Sie das Netzkabel in der Nähe des Geräts ab und entsorgen Sie es. · Entfernen Sie den Türverschluss, um zu verhindern, dass Kinder oder Haustiere im Gerät eingeschlossen werden.
61 / 316

PRODUKTBESCHREIBUNG

3. PRODUKTBESCHREIBUNG

3.1 Allgemeinesview

1
5 4
10 3
2 1

2

3

Bedienfeld

Display

Wasserschublade

4

5

Buchse für den Lebensmittelsensor

Heizelement 6

7

Lampe

8

Ventilator

Auslass der Entkalkungsleitung

Regalträger, abnehmbar

9

Regalpositionen

3.2 Zubehör

Gitterrost Für Kochgeschirr, Kuchenformen, Braten.

Backblech Für Kuchen und Kekse.

Grill- / Bräter Zum Backen und Braten oder als Fettauffangpfanne.

62 / 316

EIN- UND AUSSCHALTEN DES GERÄTS

Patisserieblech Für Brötchen, Brezeln und Kleingebäck. Geeignet für Dampffunktionen. Die Verfärbung der Oberfläche hat keinen Einfluss auf die Funktionen.

5 kg

Lebensmittelsensor Zur Messung der Temperatur im Inneren von Lebensmitteln.

Teleskopauszüge Zum leichteren Einsetzen und Entnehmen von Tabletts und Gitterrosten.
Dampfset Ein ungelochter und ein gelochter Gargutbehälter. Das Dampfset leitet das Kondenswasser während des Dampfgarens von den Speisen weg. Verwenden Sie es, um Gemüse, Fisch, Hähnchenbrust zuzubereiten. Das Set ist nicht geeignet für Lebensmittel, die im Wasser eingeweicht werden müssen, zB Reis, Polenta, Nudeln.
4. EIN- UND AUSSCHALTEN DES GERÄTS
4.1 Bedienfeld

123

4

56

63 / 316

EIN- UND AUSSCHALTEN DES GERÄTS

1 EIN / AUS 2 Menü 3 Favoriten 4 Display 5 Lamp Schalter 6 Schnellaufheizung

Halten Sie gedrückt, um das Gerät ein- und auszuschalten. Listet die Gerätefunktionen auf. Listet die bevorzugten Einstellungen auf. Zeigt die aktuellen Einstellungen des Geräts an. Um das l zu drehenamp an und aus. So schalten Sie die Funktion ein und aus: Schnelles Aufheizen.
3s

Pressemitteilungen
Berühren Sie die Oberfläche mit der Fingerspitze.

Bewegung
Gleiten Sie mit der Fingerspitze über die Oberfläche.

drücken und halten
Berühren Sie die Oberfläche für 3 Sekunden.

4.2-Anzeige

A

B

12 min.
85 ° C 150 ° C.

15min

HOME

GF ED

C

Display mit eingestellten Tastenfunktionen. A. Wi-Fi B. Tageszeit C. START/STOP D. Temperatur E. Heizfunktionen F. Timer G. Lebensmittelsensor (nur ausgewählte Modelle)

Display-Anzeigen Basis-Anzeigen – zum Navigieren auf dem Display.

Bestätigen der Auswahl / Einstellung.

Um eine Ebene zurück zu gehen
das Menü.

Um die letzte Aktion rückgängig zu machen.

Zum Ein- und Ausschalten der Optionen.

Akustische Alarmfunktionsanzeigen – wenn die eingestellte Garzeit endet, ertönt das Signal.

64 / 316

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

Die Funktion ist eingeschaltet. Timer-Anzeigen

Die Funktion ist eingeschaltet. Der Garvorgang stoppt automatisch.

Tonalarm ist ausgeschaltet.

So stellen Sie die Funktion ein: Verzögerter Start. Wi-Fi-Anzeige – das Gerät kann mit Wi-Fi verbunden werden.

Um die Einstellung abzubrechen.

Wi-Fi-Verbindung ist eingeschaltet. Fernbetriebsanzeige – das Gerät kann ferngesteuert werden.

Fernbedienung ist eingeschaltet.
5. VOR DER ERSTEN VERWENDUNG
WARNUNG! Siehe Sicherheitskapitel.
5.1 Erstreinigung

Schritt 1

Schritt 2

Schritt 3

Entfernen Sie alle Zubehörteile und herausnehmbaren Einlegeböden aus
das Gerät.

Reinigen Sie das Gerät und das Zubehör nur mit einem Mikrofasertuch, warmem Wasser und a
mildes Reinigungsmittel.

Setzen Sie das Zubehör und die herausnehmbaren Einschubgitter in das Gerät ein.

5.2 Erste Verbindung
Das Display zeigt nach der ersten Verbindung eine Willkommensnachricht. Sie müssen einstellen: Sprache, Displayhelligkeit, Tastentöne, Summerlautstärke, Wasserhärte, Tageszeit.

65 / 316

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

5.3 Drahtlose Verbindung
Um das Gerät anzuschließen, benötigen Sie: · Drahtloses Netzwerk mit Internetverbindung. · Mobilgerät, das mit demselben drahtlosen Netzwerk verbunden ist.

Schritt 1
Schritt 2 Schritt 3 Schritt 4 Schritt 5 Schritt 6

So laden Sie die My Electrolux Kitchen-App herunter: Scannen Sie den QR-Code auf dem Typenschild mit der Kamera Ihres Mobilgeräts, um zur Electrolux-Homepage weitergeleitet zu werden. Das Typenschild befindet sich am Frontrahmen des Geräteschachtes. Sie können die App auch direkt aus dem App Store herunterladen.
Befolgen Sie die Onboarding-Anweisungen der App.
Schalten Sie das Gerät ein.
Drücken Sie: . Wählen Sie: Einstellungen / Verbindungen.
– zum Einschalten schieben oder drücken: Wi-Fi.
Das Funkmodul des Geräts startet innerhalb von 90 Sekunden.

Eine Abkürzung nehmen!

Frequenz

2.4-GHz-WLAN 2400 – 2483.5 MHz

Protokoll

IEEE 802.11b DSSS, 802.11g/n OFDM

Max Power Wi-Fi-Modul

EIRP < 20 dBm (100 mW) NIUS-50

5.4 Softwarelizenzen
Die Software in diesem Produkt enthält Komponenten, die auf kostenloser und Open-Source-Software basieren. Electrolux erkennt die Beiträge der Open-Software- und Robotik-Communities zum Entwicklungsprojekt an. Um auf den Quellcode dieser kostenlosen und Open-Source-Softwarekomponenten zuzugreifen, deren Lizenzbedingungen veröffentlicht werden müssen, und um ihre vollständigen Urheberrechtsinformationen und anwendbaren Lizenzbedingungen anzuzeigen, besuchen Sie: http://electrolux.opensoftwarerepository.com (Ordner NIUS).

66 / 316

5.5 Anfängliches Vorwärmen

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

Heizen Sie den leeren Backofen vor dem ersten Gebrauch vor.

Schritt 1 Entfernen Sie alle Zubehörteile und herausnehmbaren Einschubgitter aus dem Ofen.

Schritt 2

Maximale Temperatur für die Funktion einstellen: . Lassen Sie den Ofen 1 h laufen.

Schritt 3

Maximale Temperatur für die Funktion einstellen: . Lassen Sie den Ofen 15 Minuten lang laufen.

Während des Vorheizens kann der Backofen riechen und rauchen. Stellen Sie sicher, dass der Raum belüftet ist.
5.6 Einstellung: Wasserhärte
Wenn Sie den Backofen an das Stromnetz anschließen, müssen Sie die Wasserhärte einstellen. Verwenden Sie das mit dem Dampfset gelieferte Testpapier.

Schritt 1

Schritt 2

Legen Sie das Testpapier für ca
1 Sek. Legen Sie das Testpapier nicht darunter
fließendes Wasser.

Schütteln Sie das Testpapier, um den Überschuss zu entfernen
Wasser.

Schritt 3
Nach 1 min Wasserhärte mit prüfen
In der nachstehenden Tabelle.

Schritt 4
Stellen Sie die Wasserhärte ein: Menü / Einstellungen /
Setup / Wasserhärte.

Die Farben des Testpapiers ändern sich weiter. Prüfen Sie die Wasserhärte nicht später als 1 Minute nach dem Test.
Sie können die Wasserhärte im Menü ändern: Einstellungen / Setup / Wasserhärte.
Die Tabelle zeigt den Wasserhärtebereich (dH) mit der entsprechenden Kalkablagerung und der Wasserklassifikation. Stellen Sie die Wasserhärte entsprechend der Tabelle ein.

67 / 316

TÄGLICHER GEBRAUCH

Wasserhärte

Mitgliedschaft

dH

1

0 – 7

Test Papier

Calciumablagerung (mmol/l)

Kalkablagerung (mg/l)

Wasserklassifikation

0 – 1.3

0 – 50

weich

2

8 – 14

3

15 – 21

1.4 - 2.5 2.6 - 3.8

51 - 100 101 - 150

mäßig hart
hart

4

22

3.9

151

sehr schwer

Wenn die Leitungswasserhärte 4 beträgt, füllen Sie die Wasserschublade mit stillem Flaschenwasser.
6. TÄGLICHE NUTZUNG

WARNUNG! Siehe Sicherheitskapitel.
6.1 Einstellung: Heizfunktionen

Schritt 1 Schritt 2 Schritt 3 Schritt 4 Schritt 5

Schalte den Ofen ein. Das Display zeigt die voreingestellte Heizfunktion. Drücken Sie auf das Symbol der Heizfunktion, um in das Untermenü zu gelangen.

Wählen Sie die Heizfunktion und drücken Sie: . Das Display zeigt: Temperatur.

Temperatur einstellen. Drücken Sie: .

Drücken Sie:

.

Lebensmittelsensor – Sie können den Sensor jederzeit vor oder während des Kochens anschließen.

– drücken, um die Heizfunktion auszuschalten.

Schritt 6

Schalten Sie den Ofen aus.

68 / 316

Eine Abkürzung nehmen!

TÄGLICHER GEBRAUCH

6.2 Wasserschublade
AF
B

A. Deckel B. Wellenbrecher C. Schublade D. Wassereinfüllöffnung E. Skala F. Frontabdeckung

C ED

6.3 Anwendung: Wasserschublade

Schritt 1

Drücken Sie die vordere Abdeckung der Wasserschublade.

MAX XAM

Schritt 2

Füllen Sie die Wasserschublade bis zum Höchststand. Sie können dies auf zwei Arten tun:

A: Lassen Sie die Wasserschublade im Ofen und gießen Sie das Wasser aus einem Behälter.

B: Entfernen Sie die Wasserschublade aus dem Ofen und füllen Sie sie über einen Wasserhahn.

69 / 316

TÄGLICHER GEBRAUCH

Schritt 3 Tragen Sie die Wasserschublade horizontal

Position, um das Verschütten von Wasser zu vermeiden.

MAX

Schritt 4 Wenn Sie die Wasserschublade gefüllt haben, setzen Sie sie ein

in der gleichen Position. Drücken Sie die Vorderseite

abdecken, bis die Wasserschublade innen ist

der Ofen.

MAX

Schritt 5 Leeren Sie die Wasserschublade nach jedem Gebrauch. VORSICHT! Halten Sie die Wasserschublade von heißen Oberflächen fern.

6.4 Einstellung: Steamify – Dampfheizfunktion

Schritt 1

Schalte den Ofen ein. Wählen Sie das Symbol der Heizfunktion und drücken Sie es, um in das Untermenü zu gelangen.

Schritt 2

Drücken Sie . Stellen Sie die Dampfheizfunktion ein.

Schritt 3

Drücken Sie: . Das Display zeigt die Temperatureinstellungen an.

Schritt 4

Stellen Sie die Temperatur ein. Art der Dampfheizfunktion ist abhängig von der eingestellten Temperatur.

Dampf zum Dämpfen 50 – 100 °C

Zum Dämpfen von Gemüse, Getreide, Hülsenfrüchten, Meeresfrüchten, Terrinen und Löffeldesserts.

Dampf zum Schmoren 105 – 130 °C

Zum Garen von gedünstetem und geschmortem Fleisch oder Fisch, Brot und Geflügel sowie Käsekuchen und Aufläufen.

Dampf zum schonenden Knuspern 135 – 150 °C

Für Fleisch, Aufläufe, gefülltes Gemüse, Fisch und Gratins. Durch die Kombination von Dampf und Hitze erhält das Fleisch eine saftige und zarte Textur mit einer knusprigen Oberfläche. Wenn Sie den Timer einstellen, schaltet sich die Grillfunktion in den letzten Minuten des Garvorgangs automatisch ein, um das Gericht sanft zu überbacken.

70 / 316

TÄGLICHER GEBRAUCH

Dampf zum Backen und Braten 155 – 230 °C

Für Brat- und Auflaufgerichte Fleisch, Fisch, Geflügel, gefüllte Blätterteige, Torten, Muffins, Gratins, Gemüse und Backwaren. Wenn Sie den Timer einstellen und die Speisen auf die erste Ebene stellen, schaltet sich die Unterhitzefunktion in den letzten Minuten des Garvorgangs automatisch ein, um dem Gericht einen knusprigen Boden zu geben.

Schritt 5

Drücken Sie: .

Schritt 6 Schritt 7

Drücken Sie auf die Abdeckung der Wasserschublade, um sie zu öffnen und zu entfernen.
Füllen Sie die Wasserschublade bis zum Höchststand (ca. 950 ml) mit kaltem Wasser. Der Wasservorrat reicht für ca. 50 min.
WARNUNG! Verwenden Sie nur kaltes Leitungswasser. Verwenden Sie kein gefiltertes (demineralisiertes) oder destilliertes Wasser. Verwenden Sie keine anderen Flüssigkeiten. Gießen Sie keine brennbaren oder alkoholischen Flüssigkeiten in die Wasserschublade.
Verwenden Sie die Waage an der Wasserschublade.

Schritt 8

Wischen Sie die Außenseite der Wasserschublade bei Bedarf mit einem weichen Tuch ab. Schieben Sie die Wasserschublade in ihre Ausgangsposition.

Schritt 9

Drücken Sie:

.

Dampf tritt nach ca. 2 min aus. Wenn der Ofen die eingestellte Temperatur erreicht hat,

Das Signal ertönt.

Schritt 10 Wenn die Wasserschublade leer ist, ertönt das Signal. Füllen Sie die Wasserschublade wieder auf. Am Ende des Garvorgangs läuft das Kühlgebläse schneller, um Dampf zu entfernen.

Schritt 11 Schalten Sie den Ofen aus. Schritt 12 Leeren Sie die Wasserschublade nach dem Kochen. Schritt 13 Restwasser kann im Hohlraum kondensieren. Öffnen Sie nach dem Garen vorsichtig den Backofen
Tür. Wenn der Ofen kalt ist, trocknen Sie den Garraum mit einem weichen Tuch.

Eine Abkürzung nehmen!

71 / 316

TÄGLICHER GEBRAUCH

6.5 Einstellung: SousVide-Garen

Schritt 1

Schalte den Ofen ein. Wählen Sie das Symbol der Heizfunktion und drücken Sie es, um in das Untermenü zu gelangen.

Schritt 2 Schritt 3

Drücken Sie: . Drücken Sie: . Das Display zeigt die Temperatureinstellungen an.

Schritt 4

Stellen Sie die Temperatur ein und drücken Sie: .

Schritt 5 Schritt 6

Drücken Sie . Das Display zeigt Timer-Einstellungen an. Stellen Sie den Timer ein und drücken Sie: .

Schritt 7 Schritt 8

Drücken Sie:

.

An den Vakuumbeuteln und im Hohlraum kann sich Restwasser ansammeln. Öffnen Sie nach dem Garen vorsichtig die Backofentür. Verwenden Sie einen Teller und ein Handtuch, um die Vakuumbeutel herauszunehmen. Wenn der Ofen kalt ist, entfernen Sie das Wasser mit einem Schwamm vom Boden des Garraums. Trocknen Sie die Kavität mit einem weichen Tuch.

Eine Abkürzung nehmen!

6.6 Einstellung: Assisted Cooking
Jedes Gericht in diesem Untermenü hat eine empfohlene Funktion und Temperatur. Sie können die Zeit und die Temperatur einstellen. Bei einigen Gerichten können Sie zusätzlich kochen mit: · Gewichtsautomatik
· Lebensmittelsensor
Gargrad eines Gerichts: · Rare oder Less
· Mittel
· Gut gemacht oder mehr

Schritt 1 Schritt 2

Schalte den Ofen ein. Drücken Sie: .

72 / 316

Schritt 3

Drücken Sie: . Geben Sie ein: Assisted Cooking.

Schritt 4 Schritt 5

Wählen Sie ein Gericht oder eine Lebensmittelart.

Drücken Sie:

.

Eine Abkürzung nehmen!

TÄGLICHER GEBRAUCH

6.7 Heizfunktionen STANDARD

Heizfunktion

Anwendung Zum Grillen von dünnen Speisen und zum Toasten von Brot.

Grill

Turbogrillen

Zum Braten großer Fleischstücke oder Geflügel mit Knochen auf einer Einschubebene. Zum Gratinieren und Bräunen.

Echtes Fan-Kochen

Zum Backen auf bis zu drei Einschubebenen gleichzeitig und zum Dörren von Speisen. Stellen Sie die Temperatur 20 – 40 °C niedriger ein als beim konventionellen Garen.

Gefrorenes Essen

Um Fertiggerichte (z. B. Pommes Frites, Kartoffelecken oder Frühlingsrollen) knusprig zu machen.

Zum Backen und Braten von Speisen in einer Regalposition.

Konventionelles Kochen

73 / 316

TÄGLICHER GEBRAUCH

Heizfunktion

Anwendung Zum Backen von Pizza. Für eine intensive Bräunung und einen knusprigen Boden.

Pizzafunktion

Zum Backen von Kuchen mit knusprigem Boden und zum Konservieren von Lebensmitteln.

Unterhitze

ANGEBOTE

Heizfunktion

Anwendung Zum Konservieren von Gemüse (z. B. Essiggurken).

Die Erhaltung

Zum Dörren von geschnittenem Obst, Gemüse und Pilzen.

Dehydrieren

Joghurt zubereiten. Das lamp in dieser Funktion ist aus.

Joghurtfunktion Zum Vorwärmen von Tellern zum Servieren.

Plattenerwärmung Auftauen
Überbacken

Zum Auftauen von Lebensmitteln (Gemüse und Obst). Die Auftauzeit hängt von der Menge und Größe des Gefrierguts ab.
Für Gerichte wie Lasagne oder Kartoffelgratin. Zum Gratinieren und Bräunen.
Zur Zubereitung zarter, saftiger Braten.

Langsames Kochen

74 / 316

TÄGLICHER GEBRAUCH

Heizfunktion

Anwendung Zum Warmhalten von Speisen.

Warm halten

Feuchtes Heißluftbacken

Diese Funktion dient dazu, beim Kochen Energie zu sparen. Wenn Sie diese Funktion verwenden, kann die Temperatur im Garraum von der eingestellten Temperatur abweichen. Die Restwärme wird genutzt. Die Heizleistung kann reduziert werden. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel „Täglicher Gebrauch“, Hinweise zu: Feuchtes Heißluftbacken.

STEAM

Heizfunktion

Anwendung Verwenden Sie Dampf zum Dämpfen, Dünsten, schonenden Knuspern, Backen und Braten.

Dampfen

Sous-Vide-Garen

Der Funktionsname bezieht sich auf eine Garmethode in vakuumversiegelten Plastikbeuteln bei niedrigen Temperaturen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt SousVide-Garen unten und im Kapitel „Hinweise und Tipps“ mit den Gartabellen.

Dampfregeneration

Das Aufwärmen von Speisen mit Dampf verhindert ein Austrocknen der Oberfläche. Die Wärme wird auf sanfte und gleichmäßige Weise verteilt, wodurch Geschmack und Aroma der gerade zubereiteten Speisen wiederhergestellt werden können. Mit dieser Funktion können Speisen direkt auf einem Teller aufgewärmt werden. Sie können mehrere Teller gleichzeitig erhitzen, indem Sie verschiedene Einschubhöhen verwenden.

Brot backen

Verwenden Sie diese Funktion, um Brot und Brötchen mit einem sehr guten professionellen Ergebnis in Bezug auf Knusprigkeit, Farbe und Krustenglanz zuzubereiten.

Teigprüfung

Zur Beschleunigung des Aufgehens des Hefeteigs. Es verhindert das Austrocknen der Teigoberfläche und hält den Teig elastisch.

Zum Dünsten von Gemüse, Beilagen, Fisch

Volldampf

75 / 316

UHRFUNKTIONEN

Heizfunktion

Anwendung

Luftfeuchtigkeit hoch

Die Funktion eignet sich zum Garen empfindlicher Speisen wie Puddings, Torten, Terrinen und Fisch.

Feuchtigkeit Mittel

Die Funktion eignet sich zum Garen von Schmor- und Schmorfleisch sowie Brot und süßem Hefeteig. Durch die Kombination von Dampf und Hitze erhält das Fleisch eine saftige und zarte Textur und Hefeteiggebäcke eine knusprige und glänzende Oberfläche.

Luftfeuchtigkeit niedrig

Die Funktion eignet sich für Fleisch, Geflügel, Ofengerichte und Aufläufe. Durch die Kombination von Dampf und Hitze erhält das Fleisch eine zarte und saftige Textur sowie eine knusprige Oberfläche.

6.8 Hinweise zu: Feuchtes Heißluftbacken
Diese Funktion wurde verwendet, um die Anforderungen der Energieeffizienzklasse und des Ökodesigns (nach EU 65/2014 und EU 66/2014) zu erfüllen. Prüfungen nach: IEC/EN 60350-1 Die Backofentür sollte während des Garens geschlossen sein, damit die Funktion nicht unterbrochen wird und der Backofen möglichst energieeffizient arbeitet. Wenn Sie diese Funktion verwenden, wird das lamp schaltet sich nach 30 Sek. automatisch aus. Die Garanleitung finden Sie im Kapitel „Tipps und Tricks“, Feuchtes Heißluftbacken. Allgemeine Empfehlungen zum Energiesparen finden Sie im Kapitel „Energieeffizienz“, Energiesparen.
7. UHRFUNKTIONEN
7.1 Beschreibung der Uhrfunktionen

Uhrfunktion Garzeit Ende Aktion Startaufschub Zeitverlängerung Erinnerung
Uptimer

Anwendung Zum Einstellen der Gardauer. Maximum ist 23 Std. 59 Min.
Zum Einstellen, was passiert, wenn der Timer die Zählung beendet.
Um den Beginn und / oder das Ende des Garvorgangs zu verschieben.
Zum Verlängern der Kochzeit.
Um einen Countdown einzustellen. Maximum ist 23 Std. 59 Min. Diese Funktion hat keinen Einfluss auf den Betrieb des Gerätes.
Überwacht, wie lange die Funktion aktiv ist. Uptimer – Sie können ihn ein- und ausschalten.

76 / 316

UHRFUNKTIONEN

7.2 Einstellung: Uhrfunktionen

So stellen Sie die Uhr ein

Schritt 1 Drücken Sie: Tageszeit.

Schritt 2

Stellen Sie die Uhrzeit ein. Drücken Sie: .

So stellen Sie die Garzeit ein

Schritt 1 Wählen Sie die Heizfunktion und stellen Sie die Temperatur ein.

Schritt 2

Drücken Sie: .

Schritt 3

Stellen Sie die Uhrzeit ein. Drücken Sie: .

Eine Abkürzung nehmen!

So wählen Sie die Endoption aus

Schritt 1 Wählen Sie die Heizfunktion und stellen Sie die Temperatur ein.

Schritt 2

Drücken Sie: .

Schritt 3 Stellen Sie die Garzeit ein.

Schritt 4

Drücken Sie:

.

Schritt 5 Drücken: Aktion beenden.

Schritt 6 Wählen Sie die bevorzugte: Aktion beenden.

Schritt 7

Drücken Sie: . Wiederholen Sie die Aktion, bis das Display den Hauptbildschirm anzeigt.

77 / 316

ANWENDUNG: ZUBEHÖR

So verzögern Sie den Beginn des Kochens

Schritt 1 Heizfunktion und Temperatur einstellen.

Schritt 2

Drücken Sie: .

Schritt 3 Stellen Sie die Garzeit ein.

Schritt 4

Drücken Sie:

.

Schritt 5 Drücken: Verzögerter Start.

Schritt 6 Wählen Sie den Wert aus.

Schritt 7

Drücken Sie: . Wiederholen Sie die Aktion, bis das Display den Hauptbildschirm anzeigt.

So verlängern Sie die Garzeit
Wenn nur noch 10 % der Garzeit übrig sind und das Essen noch nicht fertig zu sein scheint, können Sie die Garzeit verlängern. Sie können auch die Heizfunktion ändern.
Drücken Sie +1min, um die Garzeit zu verlängern.

So ändern Sie die Timer-Einstellungen

Schritt 1

Drücken Sie: .

Schritt 2 Schritt 3

Stellen Sie den Timer-Wert ein. Drücken Sie: .

Sie können die eingestellte Zeit während des Garens jederzeit ändern.

8. ANWENDUNG: ZUBEHÖR
8.1 Zubehör einsetzen
Eine kleine Einbuchtung oben erhöht die Sicherheit. Die Vertiefungen sind auch Anti-Kipp-Vorrichtungen. Der hohe Rand um die Ablage verhindert, dass Kochgeschirr von der Ablage rutscht.

78 / 316

ANWENDUNG: ZUBEHÖR
Gitterrost: Rost zwischen die Führungsschienen der Rostträger schieben.

Backblech / Tiefes Blech: Schieben Sie das Blech zwischen die Führungsschienen des Einschubgitters.

8.2 Lebensmittelsensor
Lebensmittelsensor – misst die Temperatur im Lebensmittel. Sie können es mit jeder Heizfunktion verwenden.
Es sind zwei Temperaturen einzustellen:

Die Ofentemperatur: mindestens 120 °C.

Die Kerntemperatur.

Für beste Garergebnisse:

Die Zutaten sollten Zimmertemperatur haben.

Verwenden Sie es nicht für flüssige Speisen.

Während des Kochens muss es in der Schüssel bleiben.

Der Backofen berechnet eine ungefähre Garzeit. Sie ist abhängig von der Lebensmittelmenge, der eingestellten Backofenfunktion und der Temperatur.
Anwendung: Lebensmittelsensor

Schritt 1 Schalten Sie den Ofen ein.

79 / 316

ANWENDUNG: ZUBEHÖR

Schritt 2 Stellen Sie eine Heizfunktion und ggf. die Backofentemperatur ein.

Schritt 3 Einfügen: Lebensmittelsensor.

Fleisch, Geflügel und Fisch

Kasserolle

Stecken Sie die Spitze des Lebensmittelsensors in die Mitte von Fleisch, Fisch, möglichst an der dicksten Stelle. Stellen Sie sicher, dass mindestens 3/4 des Lebensmittelsensors vorhanden ist
innerhalb der Schale.

Führen Sie die Spitze des Lebensmittelsensors genau in die Mitte des Bräters ein. Food Sensor sollte während des Backens an einer Stelle stabilisiert werden. Verwenden Sie dazu eine feste Zutat. Verwenden Sie den Rand der Auflaufform, um den Silikongriff des Lebensmittelsensors zu stützen. Die Spitze des Lebensmittelsensors sollte den Boden einer Auflaufform nicht berühren.

Schritt 4 Schritt 5 Schritt 6
Schritt 7 Schritt 8

Stecken Sie den Lebensmittelsensor in die Buchse an der Vorderseite des Ofens. Das Display zeigt die aktuelle Temperatur von: Lebensmittelsensor.

– drücken, um die Kerntemperatur des Sensors einzustellen.

– drücken, um die bevorzugte Option einzustellen: · Akustisches Signal – wenn die Speisen die Kerntemperatur erreicht haben, ertönt ein Signal.
· Akustischer Alarm und Garstopp – wenn das Essen die Kerntemperatur erreicht, ertönt das Signal und der Ofen stoppt.

Wählen Sie die Option und drücken Sie wiederholt:, um zum Hauptbildschirm zu gelangen.

Drücken Sie:

.

Wenn Lebensmittel die eingestellte Temperatur erreicht haben, ertönt das Signal. Sie können wählen, ob Sie anhalten oder

um weiter zu kochen, um sicherzustellen, dass das Essen gut gemacht ist.

80 / 316

ZUSÄTZLICHE FUNKTIONEN

Schritt 9

Ziehen Sie den Stecker des Lebensmittelsensors aus der Steckdose und nehmen Sie das Gericht aus dem Ofen.
WARNUNG! Es besteht Verbrennungsgefahr, da der Food Sensor heiß wird. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie es ausstecken und aus der Nahrung entfernen.

Eine Abkürzung nehmen!

9. ZUSÄTZLICHE FUNKTIONEN
9.1 Speichern: Favoriten
Sie können Ihre bevorzugten Einstellungen speichern, wie z. B. die Heizfunktion, die Garzeit, die Temperatur oder die Reinigungsfunktion. Sie können 3 bevorzugte Einstellungen speichern.

Schritt 1 Schritt 2 Schritt 3 Schritt 4 Schritt 5

Schalten Sie das Gerät ein. Wählen Sie die bevorzugte Einstellung. Drücken Sie: . Wählen Sie: Favoriten. Wählen Sie: Aktuelle Einstellungen speichern. Drücken Sie +, um die Einstellung zur folgenden Liste hinzuzufügen: Favoriten. Drücken Sie .

– drücken, um die Einstellung zurückzusetzen. – drücken, um die Einstellung abzubrechen.

9.2 Funktionssperre
Diese Funktion verhindert ein versehentliches Ändern der Heizfunktion.

Schritt 1 Schalten Sie das Gerät ein.

Schritt 2 Heizfunktion einstellen.

Schritt 3

, – gleichzeitig drücken, um die Funktion einzuschalten.

Um die Funktion auszuschalten, wiederholen Sie Schritt 3.

81 / 316

ZUSÄTZLICHE FUNKTIONEN
9.3 Abschaltautomatik
Aus Sicherheitsgründen schaltet sich der Backofen nach einiger Zeit aus, wenn eine Heizfunktion funktioniert und Sie keine Einstellungen ändern.

(° C)

(H)

30 – 115

12.5

120 – 195

8.5

200 – 230

5.5

Die Abschaltautomatik funktioniert nicht bei den Funktionen: Licht, Gargutsensor, Ende, Sanftgaren.
9.4 Lüfter
Wenn das Gerät in Betrieb ist, schaltet sich das Kühlgebläse automatisch ein, um die Oberflächen des Geräts kühl zu halten. Wenn Sie das Gerät ausschalten, kann das Kühlgebläse weiterlaufen, bis das Gerät abgekühlt ist.

9.5 Mechanisches Türschloss

Beim Kauf des Backofens ist das Türschloss entriegelt.

VORSICHT! Bewegen Sie das Türschloss nicht vertikal. Drücken Sie nicht auf die Türverriegelung, wenn Sie die Backofentür schließen.
82 / 316

ZUSÄTZLICHE FUNKTIONEN

9.6 Anwendung: Mechanisches Türschloss

Schritt 1 Schritt 2

Um die Tür zu verriegeln, ziehen Sie das Türschloss nach vorne, bis es einrastet. Um die Tür zu entriegeln, drücken Sie das Türschloss wieder in die Verkleidung.

Öffnen der verriegelten Tür Sie können die Tür öffnen, wenn das Türschloss verriegelt ist. Schritt 1 Drücken Sie leicht auf das Türschloss und öffnen Sie die Tür, indem Sie am Griff ziehen. 1 2
Achten Sie beim Schließen der Tür darauf, dass das Türschloss verriegelt bleibt.

83 / 316

HINWEISE UND TIPPS
10. HINWEISE UND TIPPS
10.1 Kochempfehlungen

Die Temperatur- und Garzeiten in den Tabellen sind nur Richtwerte. Sie hängen von den Rezepten und der Qualität und Menge der verwendeten Zutaten ab. Ihr Gerät backt oder brät möglicherweise anders als Ihr vorheriges Gerät. Die folgenden Hinweise zeigen empfohlene Einstellungen für Temperatur, Garzeit und Einschubebene für bestimmte Lebensmittelarten. Wenn Sie die Einstellungen für ein bestimmtes Rezept nicht finden können, suchen Sie nach einem ähnlichen. Weitere Kochempfehlungen finden Sie in den Kochtabellen auf unserer webGrundstück. Um die Kochtipps zu finden, überprüfen Sie die PNC-Nummer auf dem Typenschild am vorderen Rahmen des Geräteschachts.
10.2 Feuchtes Heißluftbacken
Um die besten Ergebnisse zu erzielen, befolgen Sie die Vorschläge in der folgenden Tabelle.

(° C)

(Mindest)

Süße Brötchen, 16 Backblech oder Bratenfett

180

Stücke

Pfanne

2

25 – 35

Schweizer Rolle

Backblech oder tropfend

180

Pfanne

2

15 – 25

Ganzer Fisch, 0.2 Backblech oder Bratenfett

180

kg

Pfanne

3

15 – 25

Kekse, 16 Stück

Backblech oder tropfend

180

Pfanne

2

20 – 30

Makronen, 24 Backblech oder Bratenfett

160

Stücke

Pfanne

2

25 – 35

Muffins, 12 Stück

Backblech oder tropfend

180

Pfanne

2

20 – 30

Herzhaftes Gebäck,

Backblech oder tropfend

180

20 Stücke

Pfanne

2

20 – 30

Mürbeteiggebäck- Backblech oder Bratenfett

140

cuits, 20 Stück Pfanne

2

15 – 25

84 / 316

HINWEISE UND TIPPS

(° C)

(Mindest)

Törtchen, 8 Stück

Backblech oder tropfend

180

Pfanne

2

15 – 25

10.3 Feuchtes Heißluftbacken – empfohlenes Zubehör
Verwenden Sie die dunklen und nicht reflektierenden Dosen und Behälter. Sie haben eine bessere Wärmeabsorption als die helle Farbe und reflektierende Schalen.

Pizza-Pfanne
Dunkel, nicht reflektierend 28 cm Durchmesser

Backform
Dunkel, nicht reflektierend 26 cm Durchmesser

Auflaufförmchen
Keramik 8 cm Durchmesser,
5 cm Höhe

10.4 Kochtabellen für Prüfinstitute
Informationen für Testinstitute
Prüfungen nach: EN 60350, IEC 60350. Backen auf einer Ebene – Backen in Formen

Flan-Boden-Dose
Dunkel, nicht reflektierend 28 cm Durchmesser

° C

Biskuit ohne Fett

Echtes Fan-Kochen

160

Biskuit ohne Fett

Konventionelles Kochen

Apfelkuchen, 2 Dosen Ø20 cm True Fan Cooking

160

Apfelkuchen, 2 Bleche Ø20 cm Konventionelles Kochen- 180 ing

Kurzes Brot

Echtes Fan-Kochen

140

min

45 – 60

2

45 – 60

2

55 – 65

2

55 – 65

1

25 – 35

2

85 / 316

HINWEISE UND TIPPS

° C

Kurzes Brot

Konventionelles Kochen

Backen auf einer Ebene – Plätzchen Verwenden Sie die dritte Einschubebene.

min

25 – 35

2

° C

Kleingebäck, 20 pro Blech,

Echtes Fan-Kochen

150

leeren Ofen vorheizen

Kleingebäck, 20 pro Blech,

Konventionelles Kochen

170

leeren Ofen vorheizen

Backen auf mehreren Ebenen – Kekse

min. 20 – 30
20 – 30

° C

Kurzes Brot

Echtes Fan-Kochen

140

Kleine Kuchen, 20 pro Blech, Heißluftgekocht

150

leeren Ofen vorheizen

Biskuit ohne Fett

Echtes Fan-Kochen

160

Apfelkuchen, 1 Dose pro Rost

Echtes Fan-Kochen

160

(Ø 20cm)

Grill Den leeren Backofen 5 Minuten vorheizen. Grillen Sie mit maximaler Temperatureinstellung.

min

25 – 45

2 / 4

25 – 35

1 / 4

45 – 55

2 / 4

55 – 65

2 / 4

86 / 316

PFLEGE UND REINIGUNG

Toast

min

Grill

1 – 2

5

Rindersteak, halb wenden

Grill

bis

24 – 30

4

Informationen für Testinstitute
Tests für die Funktion: Volldampf. Prüfungen nach IEC 60350-1. Stellen Sie die Temperatur auf 100 °C ein.

Container

kg

(Gastro-

Norm)

Brokkoli, vor- 1 x 2/3 gelocht 0.3 Backofen vorheizen

Brokkoli, leeren Backofen vorheizen

1 x 2/3 perforiert

Max.

Erbsen, gefroren

2 x 2/3 perforiert - 2 x 1.5 bewertet

3 3 2 und 4

11. PFLEGE UND REINIGUNG
WARNUNG! Siehe Sicherheitskapitel.

min

8 – 9

Schieben Sie das Backblech in die erste Einschubebene.

10 – 11

Schieben Sie das Backblech in die erste Einschubebene.

Bis die Temperatur an der kältesten Stelle 85 °C erreicht.

Schieben Sie das Backblech in die erste Einschubebene.

87 / 316

PFLEGE UND REINIGUNG

11.1 Hinweise zur Reinigung

Pflegemittel

Reinigen Sie die Gerätefront nur mit einem Mikrofasertuch mit warmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel. Reinigen Sie den Boden des Garraums mit ein paar Tropfen Essig, um Kalkrückstände zu entfernen.
Verwenden Sie eine Reinigungslösung, um Metalloberflächen zu reinigen.
Flecken mit einem milden Reinigungsmittel reinigen.

Reinigen Sie den Hohlraum nach jedem Gebrauch. Fettansammlungen oder andere Rückstände können einen Brand verursachen.
Bewahren Sie die Lebensmittel nicht länger als 20 Minuten im Gerät auf. Trocknen Sie die Kavität nach jedem Gebrauch nur mit einem Mikrofasertuch.

Reinigen Sie alle Zubehörteile nach jedem Gebrauch und lassen Sie sie trocknen. Verwenden Sie nur ein Mikrofasertuch mit warmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel. Reinigen Sie das Zubehör nicht in der Spülmaschine.
Reinigen Sie das Antihaft-Zubehör nicht mit Scheuermitteln oder scharfkantigen Zubehör-Objekten.

11.2 So entfernen Sie: Regalstützen
Entfernen Sie die Einschubgitter, um den Backofen zu reinigen.

Schritt 1 Schalten Sie den Ofen aus und warten Sie, bis er kalt ist.

Schritt 2

Ziehen Sie die Regalstützen vorsichtig nach oben aus der vorderen Rastung.

Schritt 3

Ziehen Sie das vordere Ende des Regalträgers von der Seitenwand weg.

Schritt 4

Ziehen Sie die Stützen aus der hinteren Verriegelung.

Montieren Sie die Regalträger in umgekehrter Reihenfolge.

1 3
2

88 / 316

PFLEGE UND REINIGUNG

11.3 Anwendung: Dampfreinigung

Schalten Sie den Ofen aus und warten Sie, bis er kalt ist.

Bevor du anfängst:
Entfernen Sie alle Zubehörteile und herausnehmbaren Regalträger.

Reinigen Sie den Garraumboden und das innere Türglas mit einem weichen Tuch und warmem Wasser
ein mildes Reinigungsmittel.

Schritt 1 Füllen Sie die Wasserschublade bis zum Höchststand.

Schritt 2 Wählen Sie: Menü / Reinigung.

Funktion

Infos

Dampfreinigung

Leichte Reinigung

Dampfreinigung Plus

Normale Reinigung Sprühen Sie den Hohlraum mit einem Reinigungsmittel ein.

Schritt 3

Pressemitteilungen

. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display.

Das Signal ertönt, wenn die Reinigung beendet ist.

Schritt 4 Drücken Sie ein beliebiges Symbol, um das Signal auszuschalten.

Wenn diese Funktion funktioniert, wird die lamp ist aus.

Dauer 30 Min. 75 Min

Schalten Sie den Ofen aus.

Wenn die Reinigung beendet ist:
Wenn der Ofen kalt ist, trocknen Sie den Garraum mit einem weichen Tuch.
Entfernen Sie das restliche Wasser aus der Wasserschublade.

Lassen Sie die Backofentür offen und warten Sie, bis der Garraum fertig ist
trocken.

11.4 Reinigungserinnerung

Wenn die Erinnerung erscheint, wird eine Reinigung empfohlen. Verwenden Sie die Funktion: Dampfreinigung Plus.

89 / 316

PFLEGE UND REINIGUNG

11.5 Reinigung: Wasserschublade

Schritt 1 Schritt 2
Schritt 3

Entfernen Sie die Wasserschublade aus dem Ofen.
Entfernen Sie den Deckel der Wasserschublade. Heben Sie die Abdeckung in Übereinstimmung mit dem Vorsprung auf der Rückseite an.
Entfernen Sie den Wellenbrecher. Ziehen Sie es vom Schubladenkörper weg, bis es herausspringt.

XAM XAM
XAM

Schritt 4

Waschen Sie die Teile der Wasserschublade mit Wasser und Seife. Verwenden Sie keine Scheuerschwämme und reinigen Sie die Wasserschublade nicht in der Spülmaschine.

Schritt 5 Schritt 6
Schritt 7

Setzen Sie die Wasserschublade wieder zusammen.
Lassen Sie den Wellenbrecher einrasten. Schieben Sie es in den Schubladenkörper.
Montieren Sie den Deckel. Setzen Sie zuerst den vorderen Druckknopf ein und drücken Sie ihn dann gegen den Schubladenkorpus.

Schritt 8 Schritt 9

Setzen Sie die Wasserschublade ein.
Schieben Sie die Wasserschublade zum Backofen, bis sie einrastet.

11.6 Anwendung: Entkalken

Schalten Sie den Ofen aus und warten Sie, bis er kalt ist.

Bevor Sie beginnen: Entfernen Sie alle Zubehörteile.

Stellen Sie sicher, dass die Wasserschublade leer ist.

Dauer des ersten Teils: ca. 100 min Schritt 1 Stellen Sie die tiefe Pfanne auf die erste Einschubebene. Schritt 2 Geben Sie 250 ml des Entkalkungsmittels in die Wasserschublade. Schritt 3 Füllen Sie den verbleibenden Teil der Wasserschublade bis zum Höchststand mit Wasser.

90 / 316

PFLEGE UND REINIGUNG

Schritt 4 Wählen Sie: Menü / Reinigung.

Schritt 5

Schalten Sie die Funktion ein und folgen Sie den Anweisungen auf dem Display. Der erste Teil der Entkalkung beginnt.

Schritt 6

Leeren Sie nach dem ersten Teil den tiefen Topf und schieben Sie ihn wieder in die erste Einschubebene.

Dauer des zweiten Teils: ca. 35 min

Schritt 7

Füllen Sie die Wasserschublade mit Wasser. Achten Sie darauf, dass sich kein Entkalkungsmittel mehr in der Wasserschublade befindet. Setzen Sie die Wasserschublade ein.

Schritt 8 Wenn die Funktion beendet ist, entfernen Sie den tiefen Topf.

Wenn diese Funktion funktioniert, wird die lamp ist aus.

Schalten Sie den Ofen aus.

Wenn die Entkalkung beendet ist:

Wenn der Ofen kalt ist, trocknen Sie den Garraum mit einem weichen Tuch.
Entfernen Sie das restliche Wasser aus der Wasserschublade.

Lassen Sie die Ofentür geöffnet und warten Sie, bis der Garraum trocken ist.

Bleiben nach dem Entkalken Kalkrückstände im Backofen, fordert das Display Sie auf, den Vorgang zu wiederholen.

11.7 Entkalkungserinnerung
Es gibt zwei Erinnerungen, die Sie auffordern, den Backofen zu entkalken. Sie können die Entkalkungserinnerung nicht deaktivieren.

Typ Weiche Erinnerung Harte Erinnerung

Infos
Empfiehlt Ihnen, den Backofen zu entkalken.
Verpflichtet Sie, den Backofen zu entkalken. Wenn Sie den Backofen nicht entkalken, während die harte Erinnerung aktiv ist, werden die Dampffunktionen deaktiviert.

91 / 316

PFLEGE UND REINIGUNG

11.8 Anwendung: Spülen

Bevor Sie beginnen: Schalten Sie den Ofen aus und warten Sie, bis er kalt ist.

Entfernen Sie alle Zubehörteile.

Schritt 1 Schritt 2 Schritt 3
Schritt 4 Schritt 5

Stellen Sie die tiefe Pfanne auf die erste Einschubebene. Füllen Sie die Wasserschublade mit Wasser. Wählen Sie: Menü / Reinigen / Spülen. Dauer: ca. 30 min Schalten Sie die Funktion ein und folgen Sie den Anweisungen auf dem Display. Wenn die Funktion beendet ist, entfernen Sie die tiefe Pfanne.

Wenn diese Funktion funktioniert, wird die lamp ist aus.

11.9 Trocknungserinnerung
Nach dem Garen mit einer Dampfheizfunktion fordert das Display zum Trocknen des Backofens auf. Drücken Sie JA, um den Ofen zu trocknen.
11.10 Anwendung: Trocknen
Verwenden Sie es nach dem Kochen mit einer Dampfheizfunktion oder einer Dampfreinigung, um den Garraum zu trocknen.

Schritt 1 Schritt 2 Schritt 3

Stellen Sie sicher, dass der Ofen kalt ist. Entfernen Sie alle Zubehörteile. Wählen Sie das Menü: Reinigen / Trocknen.

Schritt 4 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

11.11 So entfernen und installieren Sie: Tür
Sie können die Tür und die inneren Glasscheiben entfernen, um sie zu reinigen. Die Anzahl der Glasscheiben ist bei verschiedenen Modellen unterschiedlich.
WARNUNG! Die Tür ist schwer.
VORSICHT! Gehen Sie vorsichtig mit dem Glas um, besonders an den Rändern der Frontplatte. Das Glas kann brechen.

92 / 316

PFLEGE UND REINIGUNG

Schritt 1 Schritt 2

Öffnen Sie die Tür vollständig.
Heben und drücken Sie die KlampHebel (A) an den beiden Türscharnieren.

A

A

Schritt 3 Schritt 4
Schritt 5 Schritt 6

Schließen Sie die Backofentür bis zur ersten Öffnungsposition (ca. 70° Winkel). Fassen Sie die Tür an beiden Seiten an und ziehen Sie sie schräg nach oben vom Backofen weg. Legen Sie die Tür mit der Außenseite nach unten auf ein weiches Tuch auf einer stabilen Unterlage.

Halten Sie die Türverkleidung (B) an der

Oberkante der Tür an der

zwei Seiten und drücken Sie nach innen

2

Clipverschluss zu lösen.

Ziehen Sie die Türverkleidung nach vorne

B

es zu entfernen. 1

Halten Sie die Türglasscheiben einzeln an der Oberkante und ziehen Sie sie nach oben aus der Führung.

Schritt 7 Schritt 8 Schritt 9

Reinigen Sie die Glasscheibe mit Wasser und Seife. Trocknen Sie die Glasscheibe sorgfältig ab. Reinigen Sie die Glasscheiben nicht in der Spülmaschine.
Führen Sie nach der Reinigung die obigen Schritte in umgekehrter Reihenfolge durch.
Installieren Sie zuerst die kleinere Platte, dann die größere und die Tür. Achten Sie darauf, dass die Gläser in der richtigen Position eingesetzt werden, sonst kann es zu einer Überhitzung der Türoberfläche kommen.

11.12 So ersetzen Sie: Lamp
WARNUNG! Risiko eines elektrischen Schlages. Das lamp kann heiß sein.

93 / 316

FEHLERBEHEBUNG

Schritt 1
Schalten Sie den Ofen aus. Warten Sie, bis der Ofen kalt ist.
Oben lamp

Bevor Sie das l ersetzenamp:
Schritt 2
Trennen Sie den Backofen vom Stromnetz.

Schritt 3
Legen Sie ein Tuch auf den Boden des Hohlraums.

Schritt 1 Drehen Sie die Glasabdeckung, um sie zu entfernen.

Schritt 2 Schritt 3 Schritt 4

Entfernen Sie den Metallring und reinigen Sie die Glasabdeckung. L ersetzenamp mit geeignetem 300 °C hitzebeständigem lamp. Bringen Sie den Metallring an der Glasabdeckung an und installieren Sie ihn.

Seite lamp

Schritt 1 Schritt 2 Schritt 3 Schritt 4 Schritt 5 Schritt 6

Entfernen Sie die linke Regalstütze, um Zugang zum l zu erhaltenamp. Verwenden Sie einen Torx 20-Schraubendreher, um die Abdeckung zu entfernen. Entfernen und reinigen Sie den Metallrahmen und die Dichtung. L ersetzenamp mit geeignetem 300 °C hitzebeständigem lamp. Montieren Sie den Metallrahmen und die Dichtung. Schrauben festziehen. Montieren Sie die linke Regalstütze.

12. FEHLERSUCHE

WARNUNG! Siehe Sicherheitskapitel.

94 / 316

12.1 Was tun, wenn…

FEHLERBEHEBUNG

Das Gerät lässt sich nicht einschalten oder heizt nicht auf

Mögliche Ursache

Abhilfemaßnahmen

Das Gerät ist nicht an eine Steckdose angeschlossen Überprüfen Sie, ob das Gerät richtig angeschlossen ist an

oder es ist falsch angeschlossen.

die elektrische Versorgung.

Die Uhr ist nicht eingestellt.

Stellen Sie die Uhr ein, für Details siehe Kapitel Uhrfunktionen, Einstellen: Uhrfunktionen.

Die Tür ist nicht richtig geschlossen.

Schließen Sie die Tür vollständig.

Die Sicherung ist durchgebrannt.

Stellen Sie sicher, dass die Sicherung die Ursache des Problems ist. Wenn das Problem erneut auftritt, wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker.

Die Kindersicherung des Geräts ist aktiviert.

Siehe Kapitel „Menü“, Untermenü für: Optionen.

Komponenten
Beschreibung Die lamp ist ausgebrannt.

Abhilfemaßnahmen
Ersetze das lamp, Einzelheiten siehe Kapitel „Pflege und Reinigung“, So ersetzen Sie: Lamp.

Die Wasserschublade funktioniert nicht richtig

Infos

Mögliche Ursache

Abhilfemaßnahmen

Das Gerät hält die Wasserschublade nach dem Einsetzen nicht fest.

Sie haben die Wasserschublade nicht vollständig heruntergedrückt. Setzen Sie die Wasserschublade vollständig ein

ter Schubladenkörper.

in das Gerät.

95 / 316

FEHLERBEHEBUNG

Die Wasserschublade funktioniert nicht richtig

Infos
Wasser kommt aus der Wasserschublade.

Mögliche Ursache
Sie haben den Deckel der Wasserschublade oder des Wellenbrechers nicht richtig montiert.

Abhilfemaßnahmen
Setzen Sie den Deckel der Wasserschublade und des Wellenbrechers wieder zusammen.

Probleme mit dem Reinigungsvorgang

Infos

Mögliche Ursache

Abhilfemaßnahmen

Die Wasserschublade lässt sich nur schwer öffnen Der Deckel und der Wellenbrecher

sauber.

wurden nicht entfernt.

Entfernen Sie den Deckel und den Wellenbrecher.

Nach dem Entkalken ist kein Wasser im Grill-/ Bräter.

Die Wasserschublade wurde nicht bis zum Höchststand gefüllt.

Prüfen Sie, ob sich ein Entkalkungsmittel / Wasser im Gehäuse der Wasserschublade befindet.

Nach dem Entkalken befindet sich schmutziges Wasser auf dem Boden des Garraums.

Der Grill-/ Bräter steht auf einer falschen Einschubebene.

Entfernen Sie das restliche Wasser und das Entkalkungsmittel von der Unterseite des Geräts. Schieben Sie beim nächsten Mal den Grill-/ Bräter auf die erste Einschubebene.

Nach der Reinigung befindet sich zu viel Wasser am Boden des Garraums.

Sie haben zu viel Waschmittel in das Gerät gegeben, bevor Sie mit der Reinigung begonnen haben.

Verteilen Sie beim nächsten Mal eine dünne Schicht eines Reinigungsmittels gleichmäßig auf den Wänden der Kavität.

Reinigungsleistung ist nicht zufriedenstellend.

Sie haben mit der Reinigung begonnen, wenn das Warten Sie, bis das Gerät ist

Gerät war zu heiß.

kalt. Reinigung wiederholen.

Sie haben vor der Reinigung nicht alle Zubehörteile aus dem Gerät entfernt.

Entfernen Sie alle Zubehörteile vom Gerät. Reinigung wiederholen.

Stromausfall stoppt immer die Reinigung. Wiederholen Sie die Reinigung, wenn sie durch einen Stromausfall unterbrochen wurde.

96 / 316

FEHLERBEHEBUNG

Probleme mit dem Wi-Fi-Signal

Mögliche Ursache Probleme mit dem Funknetzwerksignal.
Neuer Router installiert oder Routerkonfiguration geändert.
Das WLAN-Signal ist schwach.

Abhilfemaßnahmen
Überprüfen Sie Ihr drahtloses Netzwerk und Ihren Router. Starten Sie den Router neu.
Um das Gerät und das mobile Gerät erneut zu konfigurieren, siehe Kapitel „Vor der ersten Verwendung“, Drahtlose Verbindung.
Bewegen Sie den Router so nah wie möglich an das Gerät.

Das Funksignal wird durch einen anderen Mikrowellenherd in der Nähe des Geräts gestört.

Schalten Sie die Mikrowelle aus.

12.2 Verwaltung: Fehlercodes
Wenn der Softwarefehler auftritt, zeigt das Display eine Fehlermeldung an. In diesem Abschnitt finden Sie die Liste der Probleme, die Sie selbst lösen können.

Code und Beschreibung

Abhilfemaßnahmen

F111 – Lebensmittelsensor ist nicht richtig eingesteckt. Lebensmittelsensor vollständig in die Buchse stecken. zur Steckdose.

F240, F439 – die Touchfelder auf dem Display reinigen die Oberfläche des Displays. Stellen Sie sicher

nicht richtig funktionieren.

es gibt keinen Schmutz auf den Touchfeldern.

F601 – Es gibt ein Problem mit dem Wi-Fi-Signal.

Überprüfen Sie Ihre Netzwerkverbindung. Siehe Kapitel „Vor dem ersten Gebrauch“, Drahtlose Verbindung.

F604 – Die erste Verbindung zum WLAN ist fehlgeschlagen.

Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein und versuchen Sie es erneut. Siehe Kapitel „Vor dem ersten Gebrauch“, Kabellose Verbindung.

F908 – Das Gerätesystem kann sich nicht mit dem Bedienfeld verbinden.

Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein.

Wenn eine dieser Fehlermeldungen weiterhin auf dem Display angezeigt wird, bedeutet dies, dass möglicherweise ein fehlerhaftes Subsystem deaktiviert wurde. Wenden Sie sich in einem solchen Fall an Ihren Händler oder ein autorisiertes Servicecenter. Wenn einer dieser Fehler auftritt, funktionieren die restlichen Gerätefunktionen wie gewohnt weiter.

97 / 316

ENERGIEEFFIZIENZ

Code und Beschreibung
F131 – Die Temperatur des Dampfsensors ist zu hoch.
F144 – Der Sensor in der Wasserschublade kann den Wasserstand nicht messen.
F508 – die Wasserschublade funktioniert nicht richtig.
F602, F603 – WLAN ist nicht verfügbar.

Abhilfe Schalten Sie das Gerät aus und warten Sie, bis es abgekühlt ist. Schalten Sie das Gerät wieder ein. Leeren Sie die Wasserschublade und füllen Sie sie wieder auf.
Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein.
Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein.

12.3 Servicedaten
Wenn Sie selbst keine Lösung für das Problem finden, wenden Sie sich an Ihren Händler oder ein autorisiertes Servicecenter. Die notwendigen Daten für die Servicestelle finden Sie auf dem Typenschild. Das Typenschild befindet sich am Frontrahmen des Geräteschachtes. Entfernen Sie das Typenschild nicht aus dem Geräteschacht.

Wir empfehlen Ihnen, die Daten hier zu schreiben:

Modell (MOD.)

....................................... ..

Produktnummer (PNC)

....................................... ..

Seriennummer (SN)

....................................... ..

13. ENERGIEEFFIZIENZ
13.1 Produktinformation und Produktinformationsblatt

Name des Anbieters Modellidentifikation Energieeffizienzindex Energieeffizienzklasse Energieverbrauch bei Standardlast, konventioneller Modus

Electrolux EOK9S8X0 944032105 61.9 A++ 0.99 kWh/Zyklus

98 / 316

ENERGIEEFFIZIENZ

Energieverbrauch bei Standardbeladung Umluftbetrieb Garraumanzahl Wärmequelle Volumen Backofentyp Masse

0.52 kWh / Zyklus
1 Strom 70 l Einbaubackofen 39.5 kg

IEC/EN 60350-1 – Elektrische Haushaltskochgeräte – Teil 1: Herde, Backöfen, Dampföfen und Grills – Verfahren zur Leistungsmessung.
13.2 Energiesparen
Das Gerät verfügt über Funktionen, die Ihnen beim täglichen Kochen helfen, Energie zu sparen.
Achten Sie darauf, dass die Gerätetür geschlossen ist, wenn das Gerät in Betrieb ist. Öffnen Sie die Gerätetür während des Garens nicht zu oft. Halten Sie die Türdichtung sauber und vergewissern Sie sich, dass sie gut in ihrer Position fixiert ist. Verwenden Sie Kochgeschirr aus Metall, um Energie zu sparen. Heizen Sie das Gerät nach Möglichkeit vor dem Kochen nicht vor. Halten Sie die Backpausen so kurz wie möglich, wenn Sie mehrere Gerichte gleichzeitig zubereiten. Garen mit Heißluft Verwenden Sie möglichst die Garfunktionen mit Heißluft, um Energie zu sparen. Restwärme Wenn ein Programm mit Dauer aktiviert ist und die Garzeit länger als 30 min ist, schalten sich die Heizelemente bei einigen Gerätefunktionen automatisch früher aus. Der Lüfter und lamp weiter betreiben. Wenn Sie das Gerät ausschalten, zeigt das Display die Restwärme an. Sie können diese Wärme verwenden, um das Essen warm zu halten. Bei einer Garzeit von mehr als 30 min die Gerätetemperatur 3 – 10 min vor Garende auf Minimum reduzieren. Die Restwärme im Gerät gart weiter. Nutzen Sie die Restwärme, um andere Speisen aufzuwärmen. Speisen warm halten Wählen Sie die niedrigstmögliche Temperatureinstellung, um die Restwärme zu nutzen und eine Mahlzeit warm zu halten. Im Display erscheint die Restwärmeanzeige bzw. Temperatur. Kochen mit dem lamp aus Schalten Sie das l ausamp während des Kochens. Schalten Sie es nur ein, wenn Sie es brauchen. Feuchte Heißluftbackfunktion zur Energieeinsparung beim Garen. Wenn Sie diese Funktion verwenden, wird das lamp schaltet sich nach 30 Sek. automatisch aus. Sie können das l einschaltenamp erneut, aber diese Aktion wird die erwarteten Energieeinsparungen verringern.

99 / 316

MENÜSTRUKTUR

14. MENÜSTRUKTUR
14.1 Menü

Menüpunkt Assisted Cooking Cleaning

Lieblingsstücke

Optionen Einstellungen

Verbindungen

Einrichtungsservice

Anwendung Listet automatische Programme auf. Listet Reinigungsprogramme auf. Listet die bevorzugten Einstellungen auf. So legen Sie die Appliance-Konfiguration fest. Zur Einstellung der Netzwerkkonfiguration. So legen Sie die Appliance-Konfiguration fest. Zeigt die Softwareversion und Konfiguration an.

14.2 Untermenü für: Reinigung

Untermenü Trocknen
Dampfreinigung Dampfreinigung Plus Entkalkung
Spülen

Anwendung
Verfahren zum Trocknen des Garraums von Kondenswasser, das nach einer Verwendung der Dampffunktionen zurückbleibt.
Leichte Reinigung.
Gründliche Reinigung.
Reinigung des Dampferzeugungskreislaufs von Kalkresten.
Reinigung des Dampferzeugungskreislaufs. Spülen Sie nach häufigem Dampfgaren.

100 / 316

MENÜSTRUKTUR

14.3 Untermenü für: Optionen

Untermenü Licht Kindersicherung
Schnellaufheiz-Reinigungserinnerung Zeitanzeige Digitaluhr-Stil

Anwendung
Macht das lamp an und aus.
Verhindert versehentliches Einschalten des Geräts. Wenn die Option eingeschaltet ist, erscheint der Text Kindersicherung im Display, wenn Sie das Gerät einschalten. Um die Gerätenutzung freizuschalten, wählen Sie die Kennbuchstaben in alphabetischer Reihenfolge. Zugriff auf den Timer, die Fernbedienung und die lamp ist verfügbar, wenn die Option aktiviert ist.
Verkürzt die Aufheizzeit. Sie ist nur für einige Gerätefunktionen verfügbar.
Schaltet die Erinnerung ein und aus.
Schaltet die Uhr ein und aus.
Ändert das Format der angezeigten Zeitangabe.

14.4 Untermenü für: Verbindungen

Untermenü Wi-Fi Fernbedienung Automatische Fernbedienung
Netzwerk Netzwerk vergessen

Infos
Zum Aktivieren und Deaktivieren: Wi-Fi.
Zum Aktivieren und Deaktivieren der Fernbedienung. Nur nach dem Einschalten sichtbare Option: Wi-Fi.
Zum automatischen Starten des Fernbedienungsbetriebs nach dem Drücken von START. Nur nach dem Einschalten sichtbare Option: Wi-Fi.
So überprüfen Sie den Netzwerkstatus und die Signalstärke von: Wi-Fi.
Zum Deaktivieren des aktuellen Netzwerks von der automatischen Verbindung mit der Appliance.

101 / 316

ES IST EINFACH!

14.5 Untermenü für: Setup

Untermenü Sprache Displayhelligkeit Tastentöne
Summerlautstärke Wasserhärte Tageszeit

Beschreibung Legt die Sprache der Appliance fest. Stellt die Displayhelligkeit ein. Schaltet den Ton der Berührungsfelder ein und aus. Es ist nicht möglich, den Ton stumm zu schalten für: . Stellt die Lautstärke von Tastentönen und Signalen ein. Stellt die Wasserhärte ein. Stellt die aktuelle Uhrzeit und das Datum ein.

14.6 Untermenü für: Service

Untermenü Demomodus Softwareversion Alle Einstellungen zurücksetzen
15. ES IST EINFACH!

Beschreibung Aktivierungs- / Deaktivierungscode: 2468 Informationen zur Softwareversion. Stellt die Werkseinstellungen wieder her.

Vor dem ersten Gebrauch müssen Sie Folgendes einstellen:

Sprache

Display-Helligkeit

Tastentöne

Summerlautstärke

Wasserhärte

Uhrzeit

Machen Sie sich mit den grundlegenden Symbolen auf dem Bedienfeld und dem Display vertraut:

/

AN AUS

Menü

Lieblingsstücke

Timer

Lebensmittelsensor

102 / 316

ES IST EINFACH!

Beginnen Sie mit der Benutzung des Geräts

Schnellstart

Schalten Sie die App ein. Schritt 1

Schritt 2

Schritt 3

pliance und starten

Garen mit Gedrückt halten: Standardtempera-

– auswählen Drücken:

.

ture und Zeit von

.

die Funktion.

die bevorzugte Funktion.

Schnell aus

Schalten Sie das Gerät, alle Bildschirme oder Meldungen jederzeit aus.

– gedrückt halten, bis sich das Gerät ausschaltet.

Beginnen Sie mit dem Kochen Schritt 1

Schritt 2

Schritt 3

Schritt 4

Schritt 5

– drücken, um das Gerät einzuschalten
ance.

– wählen Sie die Hitze – stellen Sie die Temperatur ein –

ing-Funktion.

atur.

– drücken, um zu bestätigen.

– drücken, um mit dem Kochen zu beginnen.

Dampfgaren – Steamify

Stellen Sie die Temperatur ein. Die Art der Dampfheizfunktion hängt von der eingestellten Temperatur ab.

Dampf zum Dämpfen Dampf zum Dünsten

Dampf für schonendes Knuspern

Dampf zum Backen und Braten

50 - 100 ° C

105 - 130 ° C

135 - 150 ° C

155 - 230 ° C

Lernen Sie, wie man schnell kocht

Verwenden Sie die automatischen Programme, um ein Gericht schnell mit den Standardeinstellungen zuzubereiten:

Assistiertes Kochen

Schritt 1 Drücken Sie: .

Schritt 2 Drücken Sie: .

Schritt 3
Drücken Sie: Assisted Cooking.

Schritt 4 Wählen Sie das Gericht aus.

103 / 316

ES IST EINFACH!

Verwenden Sie die Schnellfunktionen, um die Garzeit einzustellen

10 % Finish-Assistent Verwenden Sie den 10 % Finish-Assistenten, um zusätzliche Zeit hinzuzufügen, wenn 10 % der Garzeit übrig sind.

Um die Garzeit zu verlängern, drücken Sie +1min.

Reinigen Sie das Gerät mit der Dampfreinigung

Schritt 1 Drücken Sie:

Schritt 2 Drücken Sie:

Schritt 3 Wählen Sie den Modus:

Dampfreinigung

Für leichte Reinigung.

Dampfreinigung Plus

Für eine gründliche Reinigung.

Entkalkung

Zum Reinigen des Dampferzeugungskreislaufs von Kalkrückständen.

Spülen

Zum Spülen und Reinigen des Dampferzeugungskreises nach häufigem Gebrauch der Dampffunktionen.

16. NEHMEN SIE EINE ABKÜRZUNG!
Hier sehen Sie alle nützlichen Shortcuts. Sie finden sie auch in den entsprechenden Kapiteln im Benutzerhandbuch. Kabellose Verbindung

Einstellung: Heizfunktionen

So stellen Sie ein: Steamify – Garen mit einer Dampfheizfunktion

104 / 316

So stellen Sie ein: SousVide Garen So stellen Sie ein: Assistiertes Garen So stellen Sie ein: Garzeit Verzögern: Beginn und Ende des Garens So brechen Sie ab: Timer einstellen So verwenden Sie: Lebensmittelsensor

EINE ABKÜRZUNG NEHMEN!

17. UMWELTBEDINGUNGEN
Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol . Geben Sie die Verpackung in entsprechende Behälter, um sie zu recyceln. Helfen Sie mit, die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu schützen, indem Sie Abfälle von Elektro- und Elektronikgeräten recyceln. Entsorgen Sie mit dem Symbol gekennzeichnete Geräte nicht über den Hausmüll. Bringen Sie das Produkt zu Ihrer örtlichen Recyclingstelle oder wenden Sie sich an Ihr Gemeindeamt.

105 / 316

SINUN PARHAAKSESI
Kiitos, kun valitsit Electrolux-laitteen. Olet valinnut tuotteen, joka perustuu vuosikymmenien aikana hankittuun kokemukseen ja innovaatioon. Kekseliäs ja tyylikäs laite, joka on suunniteltu sinua varten. Laitetta käyttäessäsi voit olla aina varma erinomaisista tuloksista. Tervetuloa Electroluxiin. Vieraile Verkkosivullamme:
Hier finden Sie Informationen zu neuen, aktuellen und aktuellen Informationen: www.electrolux.com/support Anmelden, Anmelden, Anmelden, Anmelden: www.registerelectrolux.com
Weitere Informationen, Einkaufsmöglichkeiten und Einkaufsmöglichkeiten finden Sie unter: www.electrolux.com/shop
Meine Antwort, die Antwort, die Antwort lautet: My Electrolux Kitchen Sovellus.

KUNDENDIENST
Käytä aina alkuperäisiä varaosia. Weitere Informationen finden Sie unter: Malli, PNC-Nummer, Nummer. Tiedot löytyvät arvokilvestä.
Varoitus / Varotoimi- ja turvallisuustietoja Yleistietoa und vinkkejä Ympäristönsuojelutietoja
Oikeus muutoksiin pidätetään.

INHALT

1. TURVALLISUUSTIEDOT…………………….108 3. TUOTEKUVAUS……………………………….. 114

1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden

3.1 Yleiskatsaus……………………………114

turvallisuus…………………………………..108

3.2 Bewertung………………………………. 114

1.2 Yleinen turvallisuus………………….109 4. LAITTEEN KYTKEMINEN TOIMINTAAN JA

2. TURVALLISUUSOHJEET………………….. 110 POIS TOIMINNASTA…………………………….. 115

2.1 Asennus…………………………………110

4.1 Käyttöpaneeli…………………………. 115

2.2 Sähkökytkentä……………………….. 111

4.2 Näyttö…………………………………… 117

2.3 Valitse…………………………………… 111 2.4 Hoito ja puhdistus…………………… 112

5. ENNEN ENSIKÄYTTÖÄ…………………….. 118

2.5 Höyrytoiminto………………………….113

5.1 Alkupuhdistus ……………………….. 118

2.6 Sisävalaistus…………………………..113

5.2 Allgemeine Informationen………………..118

2.7 Huolto…………………………………… 113

5.3 Langaton-Yhteys ………………… 118

2.8 Hävittäminen…………………………..113

5.4 Ohjelmistolisenssit………………….. 119

106 / 316

INHALT

5.5 Alustava esikuumennus……………119

11.2 Irrottaminen: Kannattimet ……… 141

5.6 Asettaminen: Veden kovuus…….. 119

11.3 Käyttöohjeet: Höyrypuhdistus…. 141

6. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ…………………….120
6.1 Asetukset: Uunitoiminnot…………. 121 6.2 Vesilokero……………………………… 121 6.3 Käyttöohjeet: Vesilokero………….. 122 6.4 Asetukset Steamify Höyryuunitoiminnot………………………. 122
6.5 Asetukset: SousVide-Kypsennys. 124 6.6 Asettaminen: Avustava

11.4 Muistutus puhdistamisesta…….. 142 11.5 Puhdistusohje: Vesilokero……… 142 11.6 Käyttöohje: Kalkinpoisto………… 143 11.7 Kalkinpoiston muistutus…………. 144 11.8 Käyttöohje: Huuhtelu…………….. 144 11.9 Kuivauksen muistutus…………….145 11.10 Käyttöohjeet: Kuivaus………….. 145 11.11 Irrottaminen ja asentaminen: Luukku.145

ruoanvalmistus……………………………..125

11.12 Vaihtamine: Lamppu…………..146

6.7 Uunitoiminnot………………………….125 6.8 Huomautus: Kostea kiertoilma…..128

12. VIANMÄÄRITÄTEN……………………………… 147

7. KELLOTOIMINNOT …………………………… 128

12.1 Käyttöhäiriöt………………………….147 12.2 Hallitseminen: Virhekoodit……… 150

7.1 Kellotoimintojen kuvaus…………… 128

12.3 Huoltotiedot…………………………..151

7.2 Asetukset: Kellotoiminnot………… 129 13. ENERGIATEHOKKUUS…………………… 151

8. KÄYTTÖOHJEET: LISÄVARUSTEET…. 131

13.1 Tuotetiedot ja tuotteen

8.1 Lisävarusteiden asennus…………. 131

tietolomake…………………………………. 151

8.2 Paistolämpömittari………………….. 131

13.2 Energiansäästö……………………..152

9. LISÄTOIMINNOT………………………………. 133 14. VALIKKORAKENNE…………………………152

9.1 Tallentaminen: Suosikit…………….133 9.2 Toimintolukitus………………………..134 9.3 Automaattinen virrankatkaisu…… 134 9.4 Jäähdytyspuhallin…………………… 134 9.5 Mekaanin luukun lukko………… …. 135 9.6 Käyttöohje: Mekaanin luukun lukko………………………………………….. 135

14.1 Valikko………………………………… 152 14.2 Alavalikko toiminnolle: Puhdistus…….153
14.3 Alavalikko toiminnolle: Lisätoiminnot. 153
14.4 Alavalikko toiminnolle: Yhteysasetukse

10. VIHJEITÄ JA NEUVOJA………………….. 136

t …………………………………………………….154

10.1 Ruoanlaittoon liittyviä

14.5 Alavalikko toiminnolle: Käyttöönottoaset

suosituksia………………………………….. 136

ukset………………………………………….. 155

10.2 Kostea kiertoilma………………….. 136 10.3 Kostea kiertoilma

14.6 Alavalikko toiminnoille: Huolto… 155

suositellut varusteet……………………… 137 15. SE ON HELPPOA!……………………………155

10.4 Testilaitosten

16. KÄYTÄ PIKAVALINTAA!…………………. 157

ruoanvalmistustaulukot…………………. 137 17. YMPÄRISTÖNSUOJELU…………………..158

11. HOITO JA PUHDISTUS…………………….140

11.1 Puhdistukseen liittyviä huomautuksia……………………………… 140

107 / 316

TURVALLISUUSTIEDOT
Meine Electrolux Kitchen-App
1. TURVALLISUUSTIEDOT Lue laitten mukana toimitetut ohjeet ennen laitten asennusta ja käyttöä. Es ist wichtig, dass Sie noch mehr Zeit und Mühe haben, und Sie werden sich sicher fühlen, dass Sie es geschafft haben. Vielen Dank für Ihre Hilfe und Ihre Hilfe. 1.1 Warten Sie, bis das Gerät heruntergefahren ist. 8 Minuten lang ist es soweit, bis es fertig ist
fyysisiä, aisteihin liittyviä tai henkisiä rajoitteita tai puutteellinen kokemus tai tuntemus, voivat käyttää tätä laitetta eitel, jos heitä valvotaan tai ohjataan laitteen turvallisessa käytössä ja jos he ymmärtävät käyttöön vaarattyvät. Tuote on pidettävä alle 8-vuotiaiden lasten ja erittäin laajoista ja monimutkaisista toiminnallisista rajoitteista kärsivien henkilöiden ulottumattomissa, ellei heitä valvota jatkuvasti. · Lapsia on valvottava, jotta he eivät ryhdy leikkimään laitteella ja mobiililaitteilla My Electrolux Kitchen .
108 / 316

TURVALLISUUSTIEDOT
· Kaikki Pakkaukset Tulee Pitää Lasten Ulottumattomissa und Hävittää Asianmukaisesti.
· VAROITUS: Sie haben keine Ahnung, was Sie tun müssen. Es ist nicht mehr möglich, dass Sie Ihre Kinder entschuldigen, ohne dass dies der Fall ist.
· Jos laitteessa auf lapsilukko, sitä auf käytettävä. · Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa siihen
kohdistuvia käyttäjän huoltotoimenpiteitä ilman valvontaa.
1.2 Yleinen turvallisuus · Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan ​​ruoanlaittoon. · Tämä laite on tarkoitettu yhden kotitalouden käyttöön
sisätiloissa. · Tätä laitetta vidaan käyttää toimistoissa, hotellihuoneissa,
aamiaismajoituspaikoissa, maatilamajoituspaikoissa ja muissa samantyyppisissä majoitustiloissa, joissa kyseinen käyttö ei ylitä (keskimääräisiä) kotitalouskäytön tasoja. · Laitteen asennuksen ja virtajohdon vaihtamisen saa suorittaa vain alan ammattilainen. · Älä käytä laitetta ennen kuin se auf asennettu kalusteeseen. · Irrota laite sähköverkosta ennen huoltotoimenpiteiden suorittamista. · Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö, jotta vältytään sähkövaaroilta. · VAROITUS: Varmista, että laite on kytketty pois päältä ennen kuin ryhdyt vaihtamaan lamppua välttääksesi sähköiskun vaaran. · VAROITUS: Uuni ja sen esilläolevat osat kuumentuvat käytön aikana. Vältä kosketta

Dokumente / Ressourcen

Electrolux EOK9S8X0 Dampfgarer [pdf] Benutzerhandbuch
EOK9S8X0 Dampfofen, EOK9S8X0, Dampfofen, Ofen

Referenzen

Hinterlassen Sie eine Nachricht

E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Pflichtfelder sind MIT * gekennzeichnet. *